การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:Pramote Khuwijitjaru, Intira Koomyart, Takashi Kobayashi and Shuji Adachi. Hydrolysis of konjac flour under subcritical water conditions. Chiang Mai Journal of Science (in press)
:Pramote Khuwijitjaru, Intira Koomyart, Takashi Kobayashi and Shuji Adachi. Hydrolysis of konjac flour under subcritical water conditions. Chiang Mai Journal of Science (in press)
ผู้จัดทำ:ผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
รายงานฉบับสมบูรณ์:Full Text(pdf)

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร