การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Khwanjai Klinchongkon, Busarakorn Mahayothee and Pramote Khuwijitjaru. (2014) Image Analysis for Determining Color Intensity of Acetylcholinesterase-Based Pesticide Test Strip. The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014(ICAAI2014), November 20-21, 2014, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.
:Khwanjai Klinchongkon, Busarakorn Mahayothee and Pramote Khuwijitjaru. (2014) Image Analysis for Determining Color Intensity of Acetylcholinesterase-Based Pesticide Test Strip. The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014(ICAAI2014), November 20-21, 2014, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร