การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:Jintana Wiboonsirikul, Yusuke Nakata, Takashi Kobayashi, Pramote Khuwijitjaru, and Shuji Adachi. (2015). Degradation of disaccharides containing two glucose units in subcritical water. Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering 10(5):681-686.
:Jintana Wiboonsirikul, Yusuke Nakata, Takashi Kobayashi, Pramote Khuwijitjaru, and Shuji Adachi. (2015). Degradation of disaccharides containing two glucose units in subcritical water. Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering 10(5):681-686.
Link:DOI: 10.1002/apj.1900
บทคัดย่อ:Disaccharides containing two glucose units, including trehalose, cellobiose, maltose, gentiobiose, and isomaltose, were hydrolyzed in a single-component system using subcritical water at 200–240 °C and 10 MPa. A mixture of maltose and trehalose was also hydrolyzed in a binary-component system using subcritical water at 210 and 230 °C. The fraction of the remaining disaccharides decreased as a function of the residence time and could be expressed by the Weilbull equation at any temperature. While trehalose showed the highest resistance to hydrolysis, the other disaccharides were much less resistant to hydrolysis and their reaction rates were not much different from each other. The mixture of trehalose and maltose exhibited a reduced resistance to the hydrolysis of trehalose at high hydrolysis temperatures. In addition, glucose, which was the product of the hydrolysis, can be easily subjected to further degradation to organic acids and consequently reduces the pH of the effluent.
:Disaccharides containing two glucose units, including trehalose, cellobiose, maltose, gentiobiose, and isomaltose, were hydrolyzed in a single-component system using subcritical water at 200–240 °C and 10 MPa. A mixture of maltose and trehalose was also hydrolyzed in a binary-component system using subcritical water at 210 and 230 °C. The fraction of the remaining disaccharides decreased as a function of the residence time and could be expressed by the Weilbull equation at any temperature. While trehalose showed the highest resistance to hydrolysis, the other disaccharides were much less resistant to hydrolysis and their reaction rates were not much different from each other. The mixture of trehalose and maltose exhibited a reduced resistance to the hydrolysis of trehalose at high hydrolysis temperatures. In addition, glucose, which was the product of the hydrolysis, can be easily subjected to further degradation to organic acids and consequently reduces the pH of the effluent.
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร