การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:Parika Rungpichayapichet, Busarakorn Mahayothee, Pramote Khuwijitjaru, Marcus Nagle , Joachim Müller. (2015). Non-destructive determination of β- carotene content in mango by NIR spectroscopy compared with colorimetric measurements. Journal of Food Composition and Analysis 38:32-41. DOI:10.1016/j.jfca.2014.10.013
:Parika Rungpichayapichet, Busarakorn Mahayothee, Pramote Khuwijitjaru, Marcus Nagle , Joachim Müller. (2015). Non-destructive determination of β- carotene content in mango by NIR spectroscopy compared with colorimetric measurements. Journal of Food Composition and Analysis 38:32-41. DOI:10.1016/j.jfca.2014.10.013
บทคัดย่อ:Non-destructive applications for the detection of food quality, especially internal properties, are highly relevant for process control in the food industry. In this respect, colour measurement and near-infrared spectroscopy (NIRS) were evaluated and compared for their ability to predict β-carotene content in mango cv. ‘Nam Dokmai’. Colorimetric analysis of peel and flesh colour as well as NIR measurements in the short- (700–1100 nm) and long-wave regions (1000–2500 nm) were analysed for prediction ability. It was found that β-carotene content could be estimated by multiple linear regression (MLR) models developed from b* and hue angle (h°) values of the flesh with good results for coefficient of determination (R2) and standard errors of cross validation (SECV) of 0.941 and 10.2 retinol equivalents (RE) 100 g−1 edible part (EP), respectively, while peel colour showed poor results. However, flesh colour measurement is a destructive method. NIRS calibration showed good results with R2 > 0.800 and standard error of prediction (SEP) 11.642–20.2 RE 100 g−1 EP. Long-wave NIR provided better prediction ability than short-wave. From these results, NIRS can be recommended for non-destructive and reliable determination of β-carotene content in mango. The results have implications for quality control in the industrial handling and processing of fruits.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร