การนำเสนอผลงาน : วารสารในประเทศ
ชื่อเรื่อง:Shuji Adachi, Takenobu Ogawa, Pramote Khuwijitjaru. 2014. How to Draw Figures Using Microsoft Office® 2013. Silpakorn University Science and Technology Journal 8(2) 9-27. Full Text
:Shuji Adachi, Takenobu Ogawa, Pramote Khuwijitjaru. 2014. How to Draw Figures Using Microsoft Office® 2013. Silpakorn University Science and Technology Journal 8(2) 9-27. Full Text
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร