การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Pasinee Yuwanbun, Suthida Pongitsaraphan, Sudamas Chueawoolim, Chaiwat Bandaiphet, Pramote Khuwijitjaru, Busarakorn Mahayothee. 2014. Determination of quality of chitosan coated mango using near infrared spectroscopy. The 4th Asian NIR Symposium, June 17th to 20th, 2014, Daegu, Korea.
:Pasinee Yuwanbun, Suthida Pongitsaraphan, Sudamas Chueawoolim, Chaiwat Bandaiphet, Pramote Khuwijitjaru, Busarakorn Mahayothee. 2014. Determination of quality of chitosan coated mango using near infrared spectroscopy. The 4th Asian NIR Symposium, June 17th to 20th, 2014, Daegu, Korea.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร