การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Pramote Khuwijitjaru, Chutsunt Kittikanjanasophon, Palathip Amornneungwanich, Busarakorn Mahayothee, Praneet Opanasopit. 2014. Prediction of DPPH radical scavenging activity in Phyllanthus emblica L. fruit using near infrared spectroscopy. The 4th Asian NIR Symposium, June 17th to 20th, 2014, Daegu, Korea.
:Pramote Khuwijitjaru, Chutsunt Kittikanjanasophon, Palathip Amornneungwanich, Busarakorn Mahayothee, Praneet Opanasopit. 2014. Prediction of DPPH radical scavenging activity in Phyllanthus emblica L. fruit using near infrared spectroscopy. The 4th Asian NIR Symposium, June 17th to 20th, 2014, Daegu, Korea.
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร