การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Janjai, S; Intawee, P; Mahayothee, B; Sruamsiri, P; Khajornpaisan, E; Sangjaroen, A; Boonrod, Y; Bala, BK; Precoppe, MF; Nagle, M; Müller, J. 2012. Performance evaluation of a greenhouse solar dryer for drying longan fruits ; Programm and Abstracts, Uplands Programm "Sustainable Land Use and rural Development in Mountain Areas"; S. 149-150 (oral presentation)
ที่ปรึกษา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร