การนำเสนอผลงาน : สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ชื่อเรื่อง:ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. กระบวนการผลิตโอลิโกแซคคาไรด์จากกากมะพร้าวด้วยการย่อยด้วยน้ำกึ่งวิกฤต. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9021.
Link:อ่านรายละเอียด
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
รายงานฉบับสมบูรณ์:รายงานฉบับสมบูรณ์(pdf)

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร