การนำเสนอผลงาน : สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ชื่อเรื่อง:ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. กระบวนการผลิตโอลิโกแซคคาไรด์จากกากมะพร้าวด้วยการย่อยด้วยน้ำกึ่งวิกฤต. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9021.
Link:อ่านรายละเอียด
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
รายงานฉบับสมบูรณ์:รายงานฉบับสมบูรณ์(pdf)

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร