การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:Khuwijitjaru, P., Suaylam, B. and Adachi, S. 2014. Degradation of caffeic acid in subcritical water and on-line HPLC-DPPH assay of degradation products. Journal of Agricultural and Food Chemistry.62 (8), pp 1945–1949 DOI: 10.1021/jf404850a
: Khuwijitjaru, P., Suaylam, B. and Adachi, S. 2014. Degradation of caffeic acid in subcritical water and on-line HPLC-DPPH assay of degradation products. Journal of Agricultural and Food Chemistry.62 (8), pp 1945–1949 DOI: 10.1021/jf404850a
บทคัดย่อ:Caffeic acid was subjected to degradation under subcritical water conditions within 160–240 °C and at a constant pressure of 5 MPa in a continuous tubular reactor. Caffeic acid degraded quickly at these temperatures; the main products identified by liquid chromatography-diode array detection/mass spectrometry were hydroxytyrosol, protocatechuic aldehyde, and 4-vinylcatechol. The reaction rates for the degradation of caffeic acid and the formation of products were evaluated. Online high-performance liquid chromatography/2,2-diphenyl-1-picryhydrazyl assay was used to determine the antioxidant activity of each product in the solution. It was found that the overall antioxidant activity of the treated solution did not change during the degradation process. This study showed a potential of formation of antioxidants from natural phenolic compounds under these subcritical water conditions, and this may lead to a discovering of novel antioxidants compounds during the extraction by this technique.
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร