การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:ชัยพฤกษ์ จันทร์สุข ศักดิ์ดา พรมสร และปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2556. การตรวจสอบคาร์โบฟูรานด้วยการติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดด่างของปฏิกิริยาที่เร่งด้วยเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 2-3 ธันวาคม 2556 (โปสเตอร์)
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร