การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Kriengsak Boonchoo, Phimchanok Jaturapiree, Suwattana Pruksasri, Pramote Khuwijitjaru, Budsaraporn Ngampanya. 2013. Inulin accumulation and fructosyltransferase activity of calli induced from Jelusalem artichoke. Proceeding of the 8th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 5-7 August 2013, Bangkok, Thailand.
:Kriengsak Boonchoo, Phimchanok Jaturapiree, Suwattana Pruksasri, Pramote Khuwijitjaru, Budsaraporn Ngampanya. 2013. Inulin accumulation and fructosyltransferase activity of calli induced from Jelusalem artichoke. Proceeding of the 8th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 5-7 August 2013, Bangkok, Thailand.
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร