การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Kriengsak Boonchoo, Phimchanok Jaturapiree, Suwattana Pruksasri, Pramote Khuwijitjaru, Budsaraporn Ngampanya. 2013. Inulin accumulation and fructosyltransferase activity of calli induced from Jelusalem artichoke. Proceeding of the 8th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 5-7 August 2013, Bangkok, Thailand.
:Kriengsak Boonchoo, Phimchanok Jaturapiree, Suwattana Pruksasri, Pramote Khuwijitjaru, Budsaraporn Ngampanya. 2013. Inulin accumulation and fructosyltransferase activity of calli induced from Jelusalem artichoke. Proceeding of the 8th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 5-7 August 2013, Bangkok, Thailand.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25310
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร