การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:P. Khuwijitjaru, A. Pokpong and S. Adachi. 2013. Production of oligosaccharides from coconut meal by subcritical water treatment. 2nd Finnish-Japanese Symposium "Nano-emulsions and encapsulation for delivering functionality in foods", Takamatsu, Japan. September 27, 2013. (Poster)
:P. Khuwijitjaru, A. Pokpong and S. Adachi. 2013. Production of oligosaccharides from coconut meal by subcritical water treatment. 2nd Finnish-Japanese Symposium "Nano-emulsions and encapsulation for delivering functionality in foods", Takamatsu, Japan. September 27, 2013. (Poster)
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร