การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Rungpichayapichet, Parika; Mahayothee, Busarakorn; Nagle, Marcus; Müller, Joachim. 2013. Application of near-infrared spectroscopy to determine the beta-carotene in mango. 16th International Conference on Near Infrared Spectroscopy. Montpellier- La Grande-Motte, Franc (2-7 June 2013)
ที่ปรึกษา:ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร