การนำเสนอผลงาน : หนังสือ
ชื่อเรื่อง:บุศรากรณ์ มหาโยธี. 2556. การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย. ใน "มะม่วง-การผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว" (ธวัชชัย รันต์ชเลส, วิลาวัลย์ คำปวน, ธีรนุช เจริญกิจ บรรณาธิการ)เชียงใหม่: ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, หน้า 527-536
Link: Website
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร