การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:บุณยนุช สวยล้ำ พชรพัชญุ์ เสียงเพราะดี และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2555. ฤทธิ์การต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารสกัดจากเปลือกฝักมะรุมที่สกัดด้วยน้ำกึ่งวิกฤต. การประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5. 25-27 มกราคม 2555(ภาคบรรยาย)
:Antioxidant activity of extracts from Moringa oleifera pod rinds treated with sub-critical water
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
54403206 : นางสาวบุณยนุช สวยล้ำ
Presentation:Presentation(ppt)
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร