การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Boonyanuch Suaylam, Pramote Khuwijitjaru, Rungnaphar Pongsawatmanit and Shuji Adachi. 2013. Degradation of caffeic acid in subcritical water. The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science, January 16 - 18, 2013, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand.(Poster)
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
54403206 : นางสาวบุณยนุช สวยล้ำ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร