การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:จิราพร เพลินจิตต์ และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2554. ความคงตัวของกรดฟีนอลิกในน้ำกึ่งวิกฤต, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาศิลปากรระดับชาติ ครั้งที่ 1. 10 - 11 พฤษภาคม 2554 (โปสเตอร์)
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
51403203 : นางสาวจิราพร เพลินจิตต์

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร