การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:ปิยะรัตน์ คงภักดี, พัฒนพงศ์ พูลทรัพย์ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2550. การใช้สตาร์ชดัดแปรในการเคลือบขนมข้าวอบกรอบ. ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1. 22 พฤศจิกายน 2550. นครปฐม. (โปสเตอร์)
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร
0946239 : นางสาวปิยะรัตน์ คงภักดี
0946244 : นายพัฒนพงศ์ พูลทรัพย์

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร