การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:W. thongunruan and D. Thirathumthavorn. 2008. Properties of starch-based edible films made from rice starch, defatted rice flour and rice flour. Food Innovation Asia 2008. 12-13 June 2008. BITEC, Bangna. Thailand. (Poster)
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร
51403210 : นางสาววิราวัลย์ ทองอุ่นเรือน

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร