การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:ศกลวรรณ พ่อธานี, ชาวิณี จันทร์ดาประดิษฐ์, ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2551. อุณหภูมิในการทอดต่อคุณภาพของถั่วลันเตาทอดกรอบ. ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 2. 18-19 ธันวาคม 2551. กรุงเทพฯ. (โปสเตอร์) ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ ประเภทรางวัลชมเชย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร
51403211 : นางสาวศกลวรรณ พ่อธานี

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร