การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:ดวงใจ ถิรธรรมถาวร, กชพร จันทร์ทองสุช และอลิสรา รุ่งรัตนเจริญชัย. 2553. การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของแครอทในข้าวผัดซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อระดับสเตอริไลส์เซชัน. ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3. 28-29 มกราคม 2553. นครปฐม. (โปสเตอร์)
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร
0948291 : นางสาวกชพร จันทร์ทองสุข
0948353 : นางสาวอลิสรา รุ่งรัตนเจริญชัย

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร