การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:ธัชชาจรีย์ มาลา, ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2553. ผลของขนาดอนุภาคข้าวโพดบดต่อคุณภาพของขนมข้าวโพดแผ่นทอดกรอบ. การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8. 30-31 กรกฎาคม 2553. มหาวิทยาลัยนเรศวร. (นำเสนอแบบปากเปล่า).
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร
52403204 : นางสาวธัชชาจรีย์ มาลา

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร