การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:สิริกานต์ ธนสารโสภณ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2553. ผลของชนิดและปริมาณลิปิดต่อสมบัติของฟิล์มบริโภคได้จากสตาร์ช. การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8. 30-31 กรกฎาคม 2553. มหาวิทยาลัยนเรศวร. (นำเสนอแบบปากเปล่า). ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยายดีเด่น อันดับ 2.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร
51403214 : นางสาวสิริกานต์ ธนสารโสภณ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร