การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:ลลิดา ชุ่มสันเทียะ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2553. การลดเวลาการบ่มในห้องเย็นของผลิตภัณฑ์ข้าวอบกรอบอะราเร่. การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8. มหาวิทยาลัยนเรศวร. (นำเสนอแบบปากเปล่า) ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยายยอดเยี่ยม สาขาอุตสาหกรรมเกษตร.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร
51403209 : นางสาวลลิดา ชุ่มสันเทียะ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25310
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร