การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:ศิริศรา อรุณคำแก้ว และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2555. อิทธิพลของสารให้ความคงตัวต่อการแยกชั้น และการศึกษาความคงตัวของสีในผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่. ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่5: บูรณาการศาสตร์และศิลป์. 25-27 มกราคม 2555. นครปฐม. (นำเสนอแบบปากเปล่า).
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร
51403312 : นางสาวศิริศรา อรุณคำแก้ว

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25310
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร