การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Marcus Nagle, Tomoko Tadokoro, Busarakorn Mahayothee, Sardsud Vicha, Joachim Müller. 2012. Monitoring of Ripening Processes in Mango Fruits using Laser Backscattering: An Innovative Optical Technique. Tropentag 2012, September 19 - 21, 2012, Göttingen - Kassel/Witzenhausen, Germany. (poster)
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร