การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:
Khwanjai Klinchongkon, Pramote Khuwijitjaru, Jintana Wiboonsirikul and Shuji Adachi. (2012) Subcritical water extraction of carbohydrate from passion fruit peels. 13th Japan Society for Food Engineering Annual Meeting 2012, October 9-10, 2012. Hokkaido, Japan. (Oral Presentation)

ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
54403202 : นางสาวขวัญใจ กลิ่นจงกล

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร