การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:Sonwai S. and Ponprachanuvut P. (2012). Characterization of physicochemical and thermal properties and crystallization behavior of Krabok (Irvingia Malayana) and rambutan seed fats. Journal of Oleo Science. 61(12), 671-679.
Full Text
บทคัดย่อ:Sonwai S. and Ponprachanuvut P. (2012). Characterization of physicochemical and thermal properties and crystallization behavior of Krabok (Irvingia Malayana) and rambutan seed fats. Journal of Oleo Science. 61(12), 671-679.
:Fatty acid composition, physicochemical and thermal properties and crystallization behavior of fats extracted from the seeds of krabok (Irvingia Malayana) and rambutan (Nephelium lappaceum L.) trees grown in Thailand were studied and compared with cocoa butter (CB). The krabok seed fat, KSF, consisted of 46.9% lauric and 40.3% myristic acids. It exhibited the highest saponification value and slip melting point but the lowest iodine values. The three fats displayed different crystallization behavior at 25 °C. KSF crystallized into a mixture of b¢ and pseudo-b¢ structures with a one-step crystallization curve and high solid fat content (SFC). The fat showed simple DSC crystallization and melting thermograms with one distinct peak. The rambutan seed fat, RSF, consisted of 42.5% arachidic and 33.1% oleic acids. Its crystallization behavior was more similar to CB than KSF, displaying a two-step crystallization curve with SFC lower than that of KSF. RSF solidified into a mixture of b¢ and pseudo-b¢ before transforming to b after 24 h. The large spherulitic microstructures were observed in both KSF and RSF. According to these results, the Thai KSF and RSF exhibited physicochemical, thermal characteristics and crystallization behavior that could be suitable for specific applications in several areas of the food, cosmetic and pharmaceutical industries.
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร