การนำเสนอผลงาน : สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ชื่อเรื่อง:อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 6933. กรรมวิธีการเพาะข้าวกล้องงอก
อ่านรายละเอียด
บทคัดย่อ:การประดิษฐ์นี้มุ่งเน้นถึงเป็นการเพาะข้าวกล้องงอกโดยใช้วิธีการผลิตแบบการแช่-เพาะให้สัมผัสอากาศ ร่วมกับการใช้คลื่นอุลตร้าซาวนด์ที่มีความสามารถในการกระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาจึงช่วยเร่งอัตราการงอกของ เมล็ดได้ ทำให้ระยะเวลาในการเพาะงอกลดลง เป็นการเพิ่มกำลังและประสิทธิในการผลิตข้าวกล้องงอกใน ระดับอุตสาหกรรมได้
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
รายงานฉบับสมบูรณ์:เอกสารประกาศโฆษณา(pdf)

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร