การนำเสนอผลงาน : สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ชื่อเรื่อง:อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 6719. กรรมวิธีการผลิตและองค์ประกอบของแผ่นกรองน้ำมันทอดจากวัสดุทางธรรมชาติที่ผสมของสารดูดซับ
อ่านรายละเอียด
บทคัดย่อ:กรรมวิธีการการผลิตแผ่นกรองน้ำมันทอดจากวัสดุทางธรรมชาติที่ผสมของผสมสารดูดซับที่มีการเตรียม วัตถุดิบเฉพาะ โดยใช้วิธีการระเบิดด้วยไอน้ำ พร้อมทั้งผสมของผสมสารดูดซับลงไปในแผ่นกระดาษกรองน้ำมัน ทอดเพื่อให้มีคุณสมบัติในการกรองน้ำมันที่ผ่านการทอดแล้วให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น โดยมีปริมาณของผสมสารดูด ซับ ร้อยละ 25 ถึง 35 ของปริมาณเยื่อเซลลูโลสหรือเซลลูโลสอะซิเตต ที่ได้จากการสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร