การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Areewan Pokpong, Kwannida Srisa-Ard, Pheeraya Phongsakad and Pramote Khuwijitjaru. 2011. Total phenolic contents and radical scavenging activity of extracts from cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) bark obtained by ultrasound assisted aqueous extraction. The ASEAN Food Conference 2011, June 16-18, 2011, BITEC, Bangkok, Thailand. (Poster)
:Areewan Pokpong, Kwannida Srisa-Ard, Pheeraya Phongsakad and Pramote Khuwijitjaru. 2011. Total phenolic contents and radical scavenging activity of extracts from cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) bark obtained by ultrasound assisted aqueous extraction. The ASEAN Food Conference 2011, June 16-18, 2011, BITEC, Bangkok, Thailand. (Poster)
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร