การนำเสนอผลงาน : หนังสือ
ชื่อเรื่อง:Thirathumthavorn, D., S. Charoenrein and J.M. Krochta. 2010. Influence of glass transition on oxygen permeability of starch-based edible films. pp. 641-645. In D.S. Reid, T. Sajjaanantakul, P.J. Lillford and S. Charoenrein. (eds.). Water Properties In Food, Health, Phamaceutical and Biological Systems. ISOPOW10. Blackwell Publishing.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25310
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร