แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
ผลงานวิชาการ :
ตารางสรุปผลงานวิชาการ
ปีวารสารนานาชาติวารสารในประเทศการประชุมวิชาการนานาชาติการประชุมวิชาการระดับชาติสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหนังสือ
ISIScopus-
256414111481
25631411121531
25621342615
25611242210121
256012314101
25591321524224
255891811233
255711491441
2556313101591
255541155
255471372
2553611071
255291161
255173272
255041131691
25496144212
2548112411
2547522257
2546133
25454162
25441151
2543113
254211
25412
25402
   ค้นหาผลงานวิชาการ : ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา
ผลงานตีพิมพ์ วารสารนานาชาติ : หน้า :
Accepted/In review article
 • Pramote Khuwijitjaru, Supawadee Somkane, Kyuya Nakaga, Busarakorn Mahayothee. Influence of frozen storage on osmotic dehydration and drying kinetics and qualities of osmotic-hot air-dried mango (submitted)
 • Kannika Aumpai, Chin Ping Tan, Qiang Huang and Sopark Sonwai. Production of cocoa butter equivalent from blending of illipé butter and palm mid-fraction. Food Research International. (Submitted)
 • Janjira Tangsanthatkun, Kok Ming Goh and Sopark Sonwai. Influence of oxystearin, lecithin and polyglycerol polyricinoleate on the crystallization of palm olein. Journal of Food Science and Technology. (Submitted)
 • Pawitchaya Podchong, Patraporn Inbumrung, Utai Klinkesorn and Sopark SonwaiImproving the crystallization and melting characteristics of cocoa butter substitute by blending with krabok seed fatJournal of Food Science and Technology. (Submitted)
 • Khwanjai Klinchongkon, Bussaraporn Intim, Neeranuch Milasing, Pramote Khuwijitjaru. Effect of ethanol concentration and temperature on solubility of fructose (in review)
 • Supaporn Klaykruayat; Marcus Nagle; Busarakorn Mahayothee; Pramote Khuwijitjaru; Dimitrios Argyropoulos; Joachim Müller. Germinated parboiled purple rice ‘Hom Nil’: Part I – Sorption behavior and drying kinetics (in review)
 • Supaporn Klaykruayat; Busarakorn Mahayothee; Pramote Khuwijitjaru; Marcus Nagle; Joachim Müller. Germinated parboiled purple rice ‘Hom Nil’: Part II – Effect of drying conditions on physicochemical properties and bioactive (in review)
 • Pimwalan Ornla-ied, Sirinapa Rungsang, Chin Ping Tan, Dongming Lan, Yonghua Wang and Sopark SonwaiEnzymatic interesterification of fully hydrogenated palm kernel oil, coconut oil and fully hydrogenated palm stearin blends to produce cocoa butter substituteJournal of Oleo Science. (Submitted).
 • ปี 2565
 • Sawittree Chaiareekitwat, Sajid Latif, Busarakorn Mahayothee, Pramote Khuwijitjaru, Marcus Nagle, Suwaluk Amawan,  Joachim Müller. (2022). Protein composition, chlorophyll, carotenoids, and cyanide content of cassava leaves (Manihot esculenta Crantz) as influenced by cultivar, plant age, and leaf position. Food Chemistry 372, 131173.
  DOI: 10.1016/j.foodchem.2021.131173
 • ปี 2564
 • Pattananandecha, T., Apichai, S., Julsrigival, J., Ungsurungsie, M., Samuhasaneetoo, S., Chulasiri, P., Kwankhao, P., et al. (2021). Antioxidant Activity and Anti-Photoaging Effects on UVA-Irradiated Human Fibroblasts of Rosmarinic Acid Enriched Extract Prepared from Thunbergia laurifolia Leaves. Plants, 10(8), 1648.
  DOI: 10.3390/plants10081648
 • Udomkun, P., Masso, C., Swennen, R., Innawong, B., Fotso Kuate, A., Alakonya, A., Lienou, J., et al. (2021). Consumer Preferences and Socioeconomic Factors Decided on Plantain and Plantain-Based Products in the Central Region of Cameroon and Oyo State, Nigeria. Foods, 10(8), 1955.
  DOI: 10.3390/foods10081955
 • Udomkun, P., Masso, C., Swennen, R., Innawong, B., Alakonya, A., Fotso Kuate, A., & Vanlauwe, B. (2021). How Does Cultivar, Maturation, and Pre-Treatment Affect Nutritional, Physicochemical, and Pasting Properties of Plantain Flours? Foods, 10(8), 1749.
  DOI: 10.3390/foods10081749
 • Shuji Adachi, Yayoi Miyagawa, Pramote Khuwijitjaru, Takashi Kobayashi. (2021). Isomerization of maltose to maltulose in a pressurized hot phosphate buffer. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 37, 102164
  DOI: 10.1016/j.bcab.2021.102164
 • Sopark Sonwai, Pimwalan Ornla-ied, Silvana Martini, Hironori Hondoh and Satoru Ueno (2021). High intensity ultrasound-induced crystallization of mango kernel fat. Journal of the American Oil Chemists’ Society. 98(1), 43-52.
  DOI: https://doi.org/10.1002/aocs.12431
 • Khakhanang Wijarnprecha, Pravit Santiwattana, Sopark Sonwai, and Dérick Rousseau (2021). Vegetable oil structuring via gamma-oryzanol crystallization. LWT - Food Science & Technology. 139, 110564.
  DOI: 10.1016/j.lwt.2020.110564
 • Siriwongwilaichat, P and Kongpanichtrakul, C. (2021). Quality improvement of gluten-free doughnut by using hydrocolloids, Science, Engineering and Health Studies, 15, 21030005.
  Full text
 • Udomkun, P., Rungpichayapichet, P., Phuangcheen, N., Bhundit Innawong. (2021). Rapid determination of fructooligosaccharide in solar-dried banana syrup by using near-infrared spectroscopy. Journal of Food Measurement and Characterization.
  DOI: 10.1007/s11694-021-00911-z
 • Nilobon Komonsing, Pramote Khuwijitjaru, Marcus Nagle, Joachim Müller and Busarakorn Mahayothee. Effect of drying temperature together with light on drying characteristics and bioactive compounds in turmeric slice. Journal of Food Engineering
  DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2021.110695
 • Thussanee Plangklang, Pramote Khuwijitjaru, Khwanjai Klinchongkon, Shuji Adachi. (2021). Chemical composition and antioxidant activity of oil obtained from coconut meal by subcritical ethanol extraction. Journal of Food Measurement and Characterization 15(5), 4128–4137.
  DOI: 10.1007/s11694-021-00989-5
 • Janjira Tangsanthatkun, Thunchanok Sonprasert and Sopark Sonwai (2021). The effect of polyglycerol esters of fatty acids on the crystallization of palm olein. Journal of Oleo Science. 70(3): 309-319.
  DOI: 10.5650/jos.ess20114
 • Pimwalan Ornla-ied, Pawitchaya Podchong and Sopark Sonwai. Synthesis of cocoa butter alternatives from palm kernel stearin, coconut oil and fully hydrogenated palm stearin blends by chemical interesterification. Journal of the Science of Food and Agriculture.
  DOI: 10.1002/jsfa.11498
 • Pimwalun Ornla-ied, Chin Ping Tan, Yong Wang and Sopark Sonwai (2021). Cocoa butter alternatives from enzymatic interesterification of palm kernel stearin, coconut oil and fully hydrogenated palm stearin blends. Journal of the American Oil Chemists' Society. 98(1), 53-64.
  DOI: https://doi.org/10.1002/aocs.12434
 • Khakhanang Wijarnprecha, Auke de Vries, Sopark Sonwai, and Dérick Rousseau (2021). Water-in-oleogel emulsions – from ingredient functionality to structure design. Frontiers in Sustainable Food Systems4, 566445.
  DOI: 10.3389/fsufs.2020.566445
 • Janjira Tangsanthatkun, Sandra Beyer Gregersen, Sopark Sonwai and Lars Wiking (2021). Assessment of rheological methods to study crystallizing palm oil fractions. Journal of Texture Studies. 52(2): 169-176.
  DOI: https://doi.org/10.1111/jtxs.12568
 • Udomkun, P., Swennen, R., Masso, C., Innawong, B., Fotso Kuate, A., Alakonya, A. and Vanlauwe, B. (2021), Influence of bunch maturation and chemical precursors on acrylamide formation in starchy banana chips. International Journal of Food Science and Technology.
  DOI: 10.1111/ijfs.15257
 • หน้า :

  Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร