หน้าหลัก แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
ผลงานวิชาการ :
        หลักสูตร "เทคโนโลยีอาหาร" ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้รับคะแนนเต็มในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ สกอ. ในส่วนของผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในปีการศึกษา 2558 และ 2559

บทความและการอ้างอิงบน ISI Web of Knowledge

         
        
จำนวนบทความในฐานข้อมูล ISI Web of Knowledge หรือที่รู้จักกันสั้นๆว่าฐาน ISI เป็นตัวชี้วัดด้านวิชาการของนักวิจัยและหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารให้ความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ใหม่และเผยแพร่ใน วารสารที่อยูในฐาน ISI Web of Knowledge เป็นสำคัญ และมีจำนวนผลงานวิจัยในฐานข้อมูลดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ และผลงานมีการนำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการอย่างแพร่หลายในระดับสากลUpdated
:  Mar 27, 2017สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
        
          
  สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเป็นเอกสารสิทธิที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองผลงานการ ประดิษฐ์ที่มีความใหม่และเป็นประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารให้ความสำคัญกับการจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ โดยปัจจุบันมีจำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรรวมกันกว่า 20 รายการ
   ค้นหาผลงานวิชาการ : ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา
ผลงานตีพิมพ์ วารสารนานาชาติ : หน้า :
Accepted/In review article
 • Parika Rungpichayapichet, Marcus Nagle, Busarakorn Mahayothee, Pramote Khuwijitjaru, Joachim Müller.Prediction mapping of physicochemical properties in mango by hyperspectral imaging. Biosystems Engineering (Accepted)
 • Sopark Sonwai, Poonyawee Rungprasertphol, Nantinee Nantipipat, Satinee Tungvongcharoan and Nantikan Laiyangkoon. Characterization of coconut oil fractions obtained from solvent fractionation using acetone. Journal of Oleo Science. (Accepted)
 • Khakhanang Wijarnprecha, Kornkanok Aryusuk, Pravit Santiwattana, Sopark Sonwai and Derick Rousseau. Structural, thermal, and rheological properties of oleogels produced from rice bran wax and rice bran oil. Journal of Agricultural and Food Chemistry. (In review)   
 • Pawitchaya Podchong, Sopark Sonwai and Dérick Rousseau. The role of added rice bran wax on the crystallization and polymorphic evolution of tempered cocoa butter. Food Research International. (In review)
 • Pawitchaya Podchong, Chin Ping Tan, Sopark Sonwai and Derick Rousseau. Composition and crystallization of solvent-fractionated palm stearin.Thermochimica Acta. (In review)
 • Busarakorn Mahayothee, Parika Rungpichayapichet, Pasinee Yuwanbun, Pramote Khuwijitjaru, Marcus Nagle, Joachim Müller. Temporal changes in the spatial distribution of physicochemical properties during postharvest ripening of mango fruit (in review)
 • Khwanjai Klinchongkon, Pramote Khuwijitjaru, Shuji Adachi. Properties of Subcritical Water Treated Passion Fruit (Passiflora edulis) Peel Pectin. (in review)
 • ปี 2560
 • Khwanjai Klinchongkon, Pramote Khuwijitjaru, Jintana Wiboonsirikul, and Shuji Adachi. (2017) Extraction of oligosaccharides from passion fruit peel by subcritical water treatment. Journal of Food Process Engineering 40(1): e12269 .
  DOI:10.1111/jfpe.12269
 • Pramote Khuwijitjaru, Intira Koomyart, Takashi Kobayashi and Shuji Adachi. Hydrolysis of konjac flour under subcritical water conditions. Chiang Mai Journal of Science (in press)
 • Nontanut Soisangwan, Da-Ming Gao, Takashi Kobayashi, Pramote Khuwijitjaru, and Shuji Adachi. Production of lactulose from lactose in subcritical aqueous ethanol. Journal of Food Process Engineering 40(2):e12413 doi: 10.1111/jfpe.12413
 • Khwanjai Klinchongkon, Nathapon Chanthong, Kakanang Ruchain, Pramote Khuwijitjaru, Shuji Adachi. Effect of ethanol addition on subcritical water extraction of pectic polysaccharides from passion fruit peel. Journal of Food Processing and Preservation
  DOI: 10.1111/jfpp.13138
 • Nontanut Soisangwan, Pramote Khuwijitjaru, Takashi Kobayashi,and Shuji Adachi. (2017) Kinetic analysis of lactulose production from lactose in subcritical aqueous ethanol. Food Science and Technology Research 23(1), 45–49. doi: 10.3136/fstr.23.45
 • Khwanjai Klinchongkon, Pramote Khuwijitjaru,and Shuji Adachi.(2017) Degradation kinetics of passion fruit pectin in subcritical water. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 81(4) 712-717. 
  doi: 10.1080/09168451.2016.1277941
 • Sopark Sonwai, Pawitchaya Podchong and Dérick Rousseau (2017). Crystallization kinetics of cocoa butter in the presence of sorbitan esters. Food Chemistry. 214, 497-506.
 • ปี 2559
 • Parika Rungpichayapichet, Busarakorn Mahayothee, Marcus Nagle, Pramote Khuwijitjaru, Joachim Müller. (2016). Robust NIRS models for non-destructive prediction of fruit ripeness and quality in mango. Postharvest Biology and Technology 111: 31-40. doi: 10.1016/j.postharvbio.2015.07.006
 • Busarakorn Mahayothee, Intira Koomyart, Pramote Khuwijitjaru, Prasong Siriwongwilaichat, Marcus Nagle, Joachim Müller. Phenolic compounds, antioxidant activity, and medium chain fatty acids profiles of coconut water and meat at different maturity stages. International Journal of Food Properties 19(9): 2041-2051.doi:10.1080/10942912.2015.1099042
 • Marcus Nagle, Kiatkamjon Intani, Giuseppe Romano, Busarakorn Mahayothee, Vicha Sardsud, Joachim Müller. 2016. Determination of surface color of ‘all yellow’ mango cultivars using computer vision. International Journal of Agricultural and Biological Engineering 9(1) 42-50. Full Text
 • Jintana Wiboonsirikul, Yoshiyuki Watanabe, Ayako Omori, Pramote Khuwijitjaru, and Shuji Adachi. (2016) Antioxidative properties of stearoyl ascorbate in a food matrix system. Journal of Oleo Science, 65 ( 6) 487-492.  doi: 10.5650/jos.ess16016
 • Intira Koomyart, Hironori Nagamizu, Pramote Khuwijitjaru, Takashi Kobayashi, Hirokazu Shiga, Hidefumi Yoshii, Shuji Adachi. (2016). Direct treatment of Isada krill under subcritical water conditions to produce seasoning with shrimp-like flavor. Food Technology and Biotechnology 54 (3) 335–341.
  doi: 10.17113/ftb.54.03.16.4271
 • Tamiya,  S., Koomyart, I., Kobayashi, T., Shiga, H., Yoshii, H., Khuwijitjaru, P. and Adachi, S. (2016) Preparation of liquid and solid seasonings with shrimp-like flavor from Isada krill under subcritical water conditions by steam injection. Food Science and Technology Research 22(3) 317-323
  doi:10.3136/fstr.22.317
 • Patchimaporn Udomkun, Marcus Nagle, Dimitrios Argyropoulos, Busarakorn Mahayothee, Sajid Latif, Joachim Müller. (2016). Compositional and functional dynamics of dried papaya as affected by storage time and packaging material. Food Chemistry 196:712-719. doi: 10.1016/j.foodchem.2015.09.103
 • Intira Koomyart, Hironori Nagamizu, Pramote Khuwijitjaru, Takashi Kobayashi, Hirokazu Shiga, Hidefumi Yoshii, Shuji Adachi. 2016. Using severity factor as a parameter to optimize krill treatment under subcritical water conditions. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 80(11): 2192-2197
  doi: 10.1080/09168451.2016.1204220
 • Patchimaporn Udomkun, Marcus Nagle, Dimitrios Argyropoulos, Busarakorn Mahayothee, Joachim Müller. Multi-sensor approach to improve optical monitoring of papaya shrinkage during drying. Journal of Food Engineering 189:82-89. doi: 10.1016/j.jfoodeng.2016.05.014
 • Kobayashi, T., Khuwijitjaru, P., Adachi, S. (2016). Decomposition kinetics of glucose and fructose in subcritical water containing sodium chloride. Journal of Applied Glycoscience  63 (4): 99-104.
  doi: 10.5458/jag.jag.JAG-2016_013
 • Sopark Sonwai, Pawitchaya Podchong and Derick Rousseau (2016). Crystallization of coconut oil under the influence of sorbitan esters. Journal of the American Oil Chemists Society. 93(6), 849-858
 • หน้า :

  Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร