แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
ผลงานวิชาการ :
        หลักสูตร "เทคโนโลยีอาหาร" ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้รับคะแนนเต็มในส่วนของผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ สกอ. ทั้งในปีการศึกษา 2558, 2559 และ 2560

บทความและการอ้างอิงบน Web of Science
และ Scopus
         
        
จำนวนบทความในฐานข้อมูล Web of Science หรือที่รู้จักกันสั้นๆว่าฐาน ISI (ภาพที่ 1) เป็นตัวชี้วัดด้านวิชาการของนักวิจัยและหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารให้ความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ใหม่และเผยแพร่ใน วารสารที่อยูในฐาน Web of Science เป็นสำคัญ และมีจำนวนผลงานวิจัยในฐานข้อมูลดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ และผลงานมีการนำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการอย่างแพร่หลายในระดับสากล
      
         อย่างไรก็ตามฐานข้อมูล Scopus (ภาพที่ 2) เป็นฐานข้อมูลงานวิจัยอีกอันที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีขนาดใหญ่มากกว่าฐาน ISI อย่างมาก และได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ ในวงวิชาการโดยวารสารในฐาน ISI ส่วนใหญ่จะอยู่ในฐาน Scopus ด้วยแล้ว
ภาพที่ 1 จำนวนบทความและข้อมูลการนำผลงานไปอ้างอิง (citation) ของคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารในฐาน Web of Science 

Updated:  April 22, 2019ภาพที่ 2 จำนวนบทความของคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารในฐาน Scopus
Updated
:   May 15, 2019

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
        
          
  สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเป็นเอกสารสิทธิที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองผลงานการ ประดิษฐ์ที่มีความใหม่และเป็นประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารให้ความสำคัญกับการจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ โดยปัจจุบันมีจำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรรวมกันกว่า 20 รายการ   ค้นหาผลงานวิชาการ : ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25310
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร