งานวิชาการและวิจัย
ประเภท:
ค้นหา
Accepted/In review article
Janjira Tangsanthatkun, Kok Ming Goh and Sopark Sonwai. Influence of oxystearin, lecithin and polyglycerol polyricinoleate on the crystallization of palm olein. Journal of Food Science and Technology. (Submitted)
Neeranuch Milasing, Thaniton Amornrattanachart, Pramote Khuwijitjaru, Shuji Adachi. Isomerization of lactose to lactulose in aqueous solution with arginine (in review)
Pawitchaya Podchong, Chanunras Chalermchadpokin, Sopark Sonwai and Satoru Ueno. Improvement of chocolate heat resistance with illipé butter stearin addition. International Journal of Food Science and Technology. (Submitted)
ปี 2566
Pramote Khuwijitjaru, Shuji Adachi. (2023). Arginine-catalyzed isomerization of ribose to ribulose. Process Biochemistry 130, 434-439.
DOI: 10.1016/j.procbio.2023.05.003
ณัฐวุฒิ สิทธานครินทร์และ ดวงใจ ธิรธรรมถาวร. ผลของการเติมผงเมล็ดแมงลักต่อคุณภาพของขนมปังแป้งหมักปลอดกลูเตนที่ทำจากแป้งผสม. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 22-23 มื.ย. เรื่อง "บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์และนวัตกรรม ศาสตร์ ศิลป์ และเศรษฐกิจสีเขียว
อรพรรณ​ ศิริจิตร​ และ​ โสภาค​ สอนไว. 2566.การศึกษาองค์ประกอบไตรกลีเซอไรด์ คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และ พฤติกรรมการตกผลึกและการหลอมเหลวของน้ำมันเยื่อกะลามะพร้าว. ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 (2nd NACON-NARAHS) vol 1 หน้า​ 232-239
Neeranuch Milasing, Pramote Khuwijitjaru, Shuji Adachi. (2023) Isomerization of galactose to tagatose using arginine as a green catalyst. Food Chemistry 398, 133858
DOI: 10.1016/j.foodchem.2022.133858
Parika Rungpichayapichet, Nimmitra Chaiyarattanachote, Pramote Khuwijitjaru, Kyuya Nakagawa, Marcus Nagle, Joachim Müller, Busarakorn Mahayothee. (2023). Comparison of near-infrared spectroscopy and hyperspectral imaging for internal quality determination of ‘Nam Dok Mai’ mango during ripening. Journal of Food Measurement and Characterization 17(2): 1501-1514.
DOI:10.1007/s11694-022-01715-5
Thussanee Plangklang, Pramote Khuwijitjaru, Khwanjai Klinchongkon, Shuji Adachi. (2023) Subcritical fluid process for producing mannooligosaccharide-rich carbohydrates from coconut meal and their in vitro fermentation. Food and Bioprocess Technology  16,  1048–1060.
DOI: 10.1007/s11947-022-02954-6
Surojanametakul, V., Satmalee, P., Thirathumthavorn, D. and Udomrati, S. 2023. Combined-acid hydrolysis and heat-moisture treatment of rice flour: physicochemical properties and resistant starch. Journal of Food Measurement and Characterization. 17 (2): 1862–1876.
DOI: 10.1007/s11694-022-01754-y
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology