งานวิชาการและวิจัย
ปีวารสารนานาชาติวารสารในประเทศการประชุมวิชาการนานาชาติการประชุมวิชาการระดับชาติสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหนังสือ
ISIScopus-
256611022
256517323101
2564171112121
25631411131531
25621342615
25611143210121
256012314101
25591321524224
255891811233
2557101591341
2556313101591
255541155
255471372
2553611071
255291161
255173272
255041131691
2549744212
254823411
2547423257
2546133
25453262
25441151
2543113
254211
25412
25402
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology