งานวิชาการและวิจัย
ปีวารสารนานาชาติวารสารในประเทศการประชุมวิชาการนานาชาติการประชุมวิชาการระดับชาติสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหนังสือ
ISIScopus-
256612274
256517513101
2564171114121
25631411131531
25621342615
2561124229121
256012314101
25591321524224
255891811233
255711591341
2556313101591
255541155
255471372
2553611071
255291161
255182272
25505131691
2549744212
254823411
254772257
2546133
25454162
25441151
2543113
254211
25412
25402
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology