พิเศษ - อัตราค่าลงทะเบียน (คนไทย)

ประเภทผู้ลงทะเบียน                                       อัตราพิเศษ (บาท)             อัตราปกติ (บาท)

บุคคลทั่วไป                                                                     ,๕๐๐                                    ,๓๐๐

นักศึกษา (เสนอผลงาน)                                                  ,๕๐๐                                    ,๑๐๐

หน่วยงานราชการ                                                           ,๕๐๐                                    ,๕๐๐

นักศึกษา (เข้าร่วมงาน)                                                       ๕๐๐                                      ๕๐๐

อัตราพิเศษใช้ได้ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เท่านั้น