รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 0-3421-9361, Fax 0-3427-2194
อีเมลkhuwijitjaru_p@su.ac.th, pramote.khuwijitjaru@gmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญLaboratory Webpage


หัวข้องานวิจัยที่กำลังดำเนินการ
- การใช้น้ำกึ่งวิกฤตในการเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งทางการเกษตร
- การสกัดสารมูลค่าสูงจากวัตถุดิบทางการเกษตร
- การผลิตน้ำตาลน้ำตาลหายาก (rare sugar)
- การใช้สเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ (NIRS) ในการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร


Current Research
- Valorization of by-products by subcritical water treatment
- Extraction of high-value compounds from agricultural materials
- Rare sugar production
- Near infrared spectroscopy (NIRS) for food quality analysisView my research on


ประวัติการศึกษา
 • ปี 2539 : ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปี 2544 : ปริญญาโท Master of Agricultural Science, Kyoto University, Japan
 • ปี 2547 : ปริญญาเอก Doctor of Agricultural Science, Kyoto University, Japan
 • ผลงานวิชาการ :
  หน้า :
  Accepted/In review article
 • Khwanjai Klinchongkon, Bussaraporn Intim, Neeranuch Milasing, Pramote Khuwijitjaru. Effect of ethanol concentration and temperature on solubility of fructose (in review)
 • Supaporn Klaykruayat; Marcus Nagle; Busarakorn Mahayothee; Pramote Khuwijitjaru; Dimitrios Argyropoulos; Joachim Müller. Germinated parboiled purple rice ‘Hom Nil’: Part I – Sorption behavior and drying kinetics (in review)
 • Supaporn Klaykruayat; Busarakorn Mahayothee; Pramote Khuwijitjaru; Marcus Nagle; Joachim Müller. Germinated parboiled purple rice ‘Hom Nil’: Part II – Effect of drying conditions on physicochemical properties and bioactive (in review)
 • Pramote Khuwijitjaru, Supawadee Somkane, Kyuya Nakaga, Busarakorn Mahayothee. Influence of frozen storage on osmotic dehydration and drying kinetics and qualities of osmotic-hot air-dried mango (submitted)
 • ปี 2564
 • Neeranuch Milasing, Nuthathai Sriisaranusorn, Khwanjai Klinchongkon, and Pramote Khuwijitjaru.(2021) Separation of psicose from common sugars using cation-exchange resin column chromatography. Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC 2021) Virtual Conference, 17-18 June, 2021 (Poster, ไม่มี full paper)
 • Chalita Pukbanyang, Busarakorn Mahayothee and Pramote Khuwijitjaru. (2021) Effect of calcium pretreatment prior to freezing on quality of dried mango. Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC 2021) Virtual Conference, 17-18 June, 2021 (Poster, ไม่มี full paper)
 • Pramote Khuwijitjaru (2021). Subcritical Fluid Treatment for Valorization of By-products in Food Industry. Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC 2021) Virtual Conference, 17-18 June, 2021 (Invited speaker, ไม่มี full paper)
 • วรรณรัตน์ เจี่ยเจริญ ขวัญใจ กลิ่นจงกล และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2564. การสกัดกลูโคซิลเซราไมด์จากเห็ดกินได้, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง", 24-25 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Nilobon Komonsing, Pramote Khuwijitjaru, Marcus Nagle, Joachim Müller and Busarakorn Mahayothee. Effect of drying temperature together with light on drying characteristics and bioactive compounds in turmeric slice. Journal of Food Engineering
  DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2021.110695
 • Sawittree Chaiareekitwat, Sajid Latif, Busarakorn Mahayothee, Pramote Khuwijitjaru, Marcus Nagle, Suwaluk Amawan,  Joachim Müller. Protein composition, chlorophyll, carotenoids, and cyanide content of cassava leaves (Manihot esculenta Crantz) as influenced by cultivar, plant age and leave position. Food Chemistry
  DOI: 10.1016/j.foodchem.2021.131173
 • Shuji Adachi, Yayoi Miyagawa, Pramote Khuwijitjaru, Takashi Kobayashi. Isomerization of maltose to maltulose in a pressurized hot phosphate buffer. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
  DOI: 10.1016/j.bcab.2021.102164
 • Thussanee Plangklang, Pramote Khuwijitjaru, Khwanjai Klinchongkon, Shuji Adachi. (2021). Chemical composition and antioxidant activity of oil obtained from coconut meal by subcritical ethanol extraction. Journal of Food Measurement and Characterization 15(5), 4128–4137.
  DOI: 10.1007/s11694-021-00989-5
 • ปี 2563
 • Supaporn Klaykruayat; Busarakorn Mahayothee; Pramote Khuwijitjaru; Marcus Nagle; Joachim Müller. (2020). Influence of packaging materials, oxygen and storage temperature on quality of germinated parboiled rice. LWT - Food Science and Technology, 121, 108926
  DOI: 10.1016/j.lwt.2019.108926
 • Pramote Khuwijitjaru, Kamoltipnicha Boonyapisomparn, Christian W. Huck. (2020). Near-infrared spectroscopy with linear discriminant analysis for green ‘Robusta’ coffee bean sorting. International Food Research Journal 27(2): 287 - 294.
  Full Paper
 • Neeranuch Milasing and Pramote Khuwijitjaru. 2020. Production of tagatose from galactose by subcritical aqueous ethanol. The 22nd Food Innovation Asia Conference 2020 (FIAC 2020) Innovation for Future Food and Nutrition Security. (ไม่มี Full paper)
 • สุภาวดี สมคะเน ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ และบุศรากรณ์ มหาโยธี. 2563. อิทธิพลของการแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพของมะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10
 • ทวีศักดิ์ ถานะ และปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2563. สมบัติการเป็นพรีไบโอติกของเพกติกโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกของเสาวรสที่ได้จากการทรีตด้วยน้ำกึ่งวิกฤต. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10. หน้า S237-S244. [การนำเสนอแบบออนไลน์]
 • เพียงใจ เลิศศรี และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2563. ฤทธิ์การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10
 • Thussanee Plangklang and Pramote Khuwijitjaru. 2020. Subcritical ethanol extraction of oil from coconut meal. The 22nd Food Innovation Asia Conference 2020 (FIAC 2020) Future Food Innovation for Better Health and Wellness 18-20 June 2020 (ไม่มี full paper)
 • คคนางค์ ลิขิตวิวัฒน์ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ และ บุศรากรณ์ มหาโยธี. 2563. อิทธิพลของชนิดน้ำตำลต่อกระบวนกำรออสโมซิสของมะม่วง. โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง“การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21”
 • Pramote Khuwijitjaru and Khwanjai Klinchongkon. 2020. Passion fruit. In Valorization of Fruit Processing By-Products, Galanakis, C. (ed). pp. 183-201. Academic Press.
  DOI: 10.1016/B978-0-12-817106-6.00009-5
 • Busarakorn Mahayothee, Thipharat Thamsala, Pramote Khuwijitjaru, Serm Janjai. Effect of drying temperature and drying method on drying rate and bioactive compounds in cassumunar ginger (Zingiber montanum). Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants 18, 100262
  DOI:10.1016/j.jarmap.2020.100262
 • ชัชมณฑ์ ศรีสิริรัตน์ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ และบุศรากรณ์ มหาโยธี. 2563. การประยุกต์ใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ในการสร้างสมการทำนายค่าวอเตอร์แอคติวิตีและปริมาณความชื้นในผลไม้อบแห้ง. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563. 4051-4059.บทความฉบับเต็ม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17
 • Busarakorn Mahayothee, Parika Rungpichayapichet, Pasinee Yuwanbun, Pramote Khuwijitjaru, Marcus Nagle, Joachim Müller. (2020). Temporal changes in the spatial distribution of physicochemical properties during postharvest ripening of mango fruit. Food Measurement and Characterization 14, 992–1001.
  DOI: 10.1007/s11694-019-00348-5
 • ปี 2562
 • Khwanjai Klinchongkon, Pramote Khuwijitjaru, Shuji Adachi, Benjamin Bindereif, Heike P. Karbstein and Ulrike S. van der Schaaf. (2019) Emulsifying properties of conjugates formed between whey protein isolate and subcritical-water hydrolyzed pectin.  Food Hydrocolloids 91: 174-181.
  DOI: 10.1016/j.foodhyd.2019.01.005
 • หน้า :

  Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร