ผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 0-3421-9361, Fax 0-3427-2194
อีเมลkhuwijitjaru_p@su.ac.th, pramote.khuwijitjaru@gmail.com
Web pagehttp://www.foodtech.eng.su.ac.th/webp...
สาขาที่เชี่ยวชาญผู้สนใจเรียนปริญญาเอก นักศึกษาที่จบปริญญาตรี และนักศึกษาที่จบโท ทุกสถาบันที่สนใจทุนปริญญาเอก คปก. ทางด้านเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตร 5 ปี สำหรับ นศ.ปริญญาตรี และหลักสูตร 3 ปี สำหรับนศ. ปริญญาโท สามารถสมัครได้ทุกปี ติดต่ออาจารย์ทางอีเมล์

หัวข้องานวิจัยที่กำลังดำเนินการ
- การสกัดสารธรรมชาติเพื่อยับยั้งการเกิดสีน้ำตาล
- การใช้น้ำกึ่งวิกฤตในการเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งทางการเกษตร
- การผลิตน้ำตาลน้ำตาลหายาก (rare sugar)
- การ freeze dry ผลไม้ที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
- การใช้สเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ (NIRS) ในการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร


Current Research
- Valorization of by-products by subcritical water treatment
- Extraction of natural browning inhibition compound
- Rare sugar production
- Near infrared spectroscopy (NIRS) for food quality analysis

Awards & Fellowships:

2017: ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship (University of Innsbruck, Austria)
2017: Outstanding Researcher Award (4th place), Faculty of Engineering and Industrial Technology
2016: Visiting Associate Professor (Feb-May) (Graduate School of Agriculture, Kyoto University, Japan)
2015: JSFE Outstanding Young Researcher Award, Japan Society for Food Engineering. Japan
2015: Good Research Award, Silpakorn University Research and Development Institute
2015: Outstanding Researcher Award (2nd place), Faculty of Engineering and Industrial Technology
2014: JSPS Invitation Fellowship (Kyoto University, Japan)
2013: JASSO Follow-up Research Fellowship (Kyoto University, Japan)
2011: JSPS Invitation Fellowship (Kyoto University, Japan)
2010: 13th Journal of Oleo Science Editors Award, Japan Oil Chemists Society

View my research on


ประวัติการศึกษา
 • ปี 2539 : B.Sc. (Food Technology) (Second Class Honors), Silpakorn University
 • ปี 2544 : Master of Agricultural Science, Kyoto University, Japan (Monbukagakusho Scholarship)
 • ปี 2547 : Doctor of Agricultural Science, Kyoto University, Japan (Monbukagakusho Scholarship)
 • ผลงานวิชาการ :
  หน้า :
  Accepted/In review article
 • Busarakorn Mahayothee, Parika Rungpichayapichet, Pasinee Yuwanbun, Pramote Khuwijitjaru, Marcus Nagle, Joachim Müller. Temporal changes in the spatial distribution of physicochemical properties during postharvest ripening of mango fruit (in review)
 • Pramote Khuwijitjaru. Near Infrared Spectroscopy Research Performance in Food Science and Technology. NIR news (Accepted)
 • ปี 2561
 • Khwanjai Klinchongkon, Pramote Khuwijitjaru, Shuji Adachi. (2018). Properties of Subcritical Water-Hydrolyzed Passion Fruit (Passiflora edulis) Pectin. Food Hydrocolloids 74: 72-77
  DOI: 10.1016/j.foodhyd.2017.07.034
 • ปี 2560
 • Nontanut Soisangwan, Pramote Khuwijitjaru, Takashi Kobayashi,and Shuji Adachi. (2017) Kinetic analysis of lactulose production from lactose in subcritical aqueous ethanol. Food Science and Technology Research 23(1), 45–49. doi: 10.3136/fstr.23.45
 • Khwanjai Klinchongkon, Pramote Khuwijitjaru,and Shuji Adachi.(2017) Degradation kinetics of passion fruit pectin in subcritical water. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 81(4) 712-717. 
  doi: 10.1080/09168451.2016.1277941
 • Khwanjai Klinchongkon, Pramote Khuwijitjaru, Jintana Wiboonsirikul, and Shuji Adachi. (2017) Extraction of oligosaccharides from passion fruit peel by subcritical water treatment. Journal of Food Process Engineering 40(1): e12269 .
  DOI:10.1111/jfpe.12269
 • ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ, เพียงใจ เลิศศรี และ ศศิธร จงตระการสมบัติ. 2560. ปริมาณวิตามินซีและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์จากมะขามป้อม. ใน การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2-4 มีนาคม 2560
 • Pramote Khuwijitjaru, Intira Koomyart, Takashi Kobayashi and Shuji Adachi. (2017) Hydrolysis of konjac flour under subcritical water conditions. Chiang Mai Journal of Science 44(3): 988-992
  Full Text
 • Nontanut Soisangwan, Da-Ming Gao, Takashi Kobayashi, Pramote Khuwijitjaru, and Shuji Adachi. (2017). Production of lactulose from lactose in subcritical aqueous ethanol. Journal of Food Process Engineering 40(2):e12413 doi: 10.1111/jfpe.12413
 • Parika Rungpichayapichet, Marcus Nagle, Busarakorn Mahayothee, Pramote Khuwijitjaru, Joachim Müller. (2017). Prediction mapping of physicochemical properties in mango by hyperspectral imaging. Biosystems Engineering 159: 109-120
  doi: 10.1016/j.biosystemseng.2017.04.006
 • Pramote Khuwijitjaru, Sutida Khuhaprema, Amornrat Thongphu, Khwanjai Klinchongkon, Shuji Adachi. 2017. Extraction of pectins from mango, pomelo, lime, and passion fruit peels by subcritical water treatment. 18th Annual Meeting of Japan Society for Food Engineering, August 8-9, Kansai University, Osaka, Japan (Poster, ไม่มี fulltext)
 • Pramote Khuwijitjaru. 2017. Stability of Natural Antioxidants in Vegetable Oil at High Temperature. 2nd Asian Conference on Oleo Science and the 56th Annual Meeting of the Japan Oil Chemists’ Society, Tokyo University of Science, Tokyo, Japan. September 11-13, 2017. (Oral, ไม่มี fulltext)
 • Intira Koomyart, Hironori Nagamizu, Pramote Khuwijitjaru, Takashi Kobayashi, Hirokazu Shiga, Hidefumi Yoshii, and Shuji Adachi. (2017) Astaxanthin stability and color change of krill during subcritical water treatment. Journal of Food Science and Technology 54 (10):3065–3072.
  doi: 10.1007/s13197-017-2742-1
 • Khwanjai Klinchongkon, Nathapon Chanthong, Kakanang Ruchain, Pramote Khuwijitjaru, Shuji Adachi. (2017) Effect of ethanol addition on subcritical water extraction of pectic polysaccharides from passion fruit peel. Journal of Food Processing and Preservation 41(5): e13138DOI: 10.1111/jfpp.13138
 • ปี 2559
 • สุพรัตน์ สุธีเวช ธิติวัฒน์ พึ่งสีเกล้า และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2559. การคัดแยกเมล็ดกาแฟด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์" 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
 • ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ, ขวัญใจ กลิ่นจงกล, คคนางค์ รัชอินทร์ และ ณฐพล จันทร์ทอง. 2559. การสกัดเพกตินจากเปลือกเสาวรสด้วยน้ำกึ่งวิกฤต. การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4, 8-10 ก.พ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • สุกัญญา แซ่เตียว ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ เอกพันธ์ แก้วมณีชัย และบุศรากรณ์ มหาโยธี. 2559. จลนพลศาสตร์การอบแห้งชั้นบางของข้าวฮางงอกด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ: ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559. ณ เรือนกระจก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม (เสนอภาคบรรยาย)
 • บุศรากรณ์ มหาโยธี ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ นิโลบล โกมลสิงห์ จริยา เกวียนวงศ์ รติพร เอกตาแสง พศวีร์ อุปถัมภ์กุลดิลก และทิพารัตน์ ธรรมสละ. 2559. อิทธิพลของกระบวนการเตรียมวัตถุดิบต่อสีของตะไครืที่ผ่านการอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรื่อนกระจก. การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา. ครั้งที่ 4 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2259. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. หน้า 443. (ภาคโปสเตอร์)

 • รติพร เอกตาแสง  จริยา  เกวียนวงษ์  ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ และ บุศรากรณ์ มหาโยธี. 2559. การตรวจสอบแคปไซซินในพริกแบบรวดเร็วด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้. งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 2-3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย (oral presentation)
 • Tamiya,  S., Koomyart, I., Kobayashi, T., Shiga, H., Yoshii, H., Khuwijitjaru, P. and Adachi, S. (2016) Preparation of liquid and solid seasonings with shrimp-like flavor from Isada krill under subcritical water conditions by steam injection. Food Science and Technology Research 22(3) 317-323
  doi:10.3136/fstr.22.317
 • Nontanut Soisangwan, Da-Ming Gao, Takashi Kobayashi, Pramote Khuwijitjaru, and Shuji Adachi. Kinetic analysis for the isomerization of cellobiose to cellobiulose in subcritical aqueous ethanol. Carbohydrate Research 433, 676-72.
  doi: 10.1016/j.carres.2016.07.015
 • Intira Koomyart, Hironori Nagamizu, Pramote Khuwijitjaru, Takashi Kobayashi, Hirokazu Shiga, Hidefumi Yoshii, Shuji Adachi. 2016. Using severity factor as a parameter to optimize krill treatment under subcritical water conditions. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 80(11): 2192-2197
  doi: 10.1080/09168451.2016.1204220
 • Watanabe, Y.,  Khuwijitjaru, P., Hamai, Y., Wiboonsirikul, J., Adachi, S. (2016) Antioxidative property of acyl ascorbate in cookies containing iron. Japan Journal of Food Engineering 17(2)  77 - 81.
  doi: 10.11301/jsfe.17.77
 • Pramote Khuwijitjaru. (2016) Utilization of Plant-Based Agricultural Waste by Subcritical Water Treatment. Japan Journal of Food Engineering 17(2) 33-39.
  doi: 10.11301/jsfe.17.33
 • Pramote Khuwijitjaru, Takashi Kobayashi, and Shuji Adachi. Degradation kinetics of trisaccharides comprising glucose residues in subcritical water. Journal of Carbohydrate Chemistry 35(5):286-299doi: 10.1080/07328303.2016.1209213
 • หน้า :

  Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร