รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
อีเมลsonwai_s@su.ac.th, ssonwai@gmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญ-การผลิตช็อคโกแลตและช็อคโกแลตเคลือบทนอุณหภูมิสูง
-การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากไขมันจากเมล็ดพืชชนิดต่างๆ (มะม่วง, กระบก, เงาะ เป็นต้น) เพื่อใช้ในการผลิตช็อคโกแลต
-การศึกษาการตกผลึกแยกลำดับส่วน (fractionation) น้ำมันจากเมล็ดพืช เพื่อใช้ในการผลิตช็อคโกแลต เนยเทียม และสเปรด
-การดัดแปลงโครงสร้างโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ในน้ำมันจากเมล็ดพืชด้วยการใช้เอนไซม์ (enzymatic intresterification) เพื่อใช้ในการผลิตช็อคโกแลต เนยเทียม เนยขาว และสเปรด
-การผลิตไขมันแข็งจากน้ำมันพืชในรูปของ oleogel โดยใช้ plant waxes และ oryzanol เพื่อใช้ทดแทนไขมันอิ่มตัวหรือไขมันทรานส์ในช็อคโกแลต เนยเทียม เนยขาว และสเปรด
View my research on


ประวัติการศึกษา
 • ปี 2535 : Bachelor of Engineering in Food Engineering, KMIT’L, Bangkok, Thailand
 • ปี 2541 : Master of Science in Chemical Engineering, Imperial College, University of London, England
 • ปี 2546 : Doctor of Philosophy in Chemical Engineering, University of Cambridge, England
 • ปี 2549 : Post-Doctoral Research Fellowship, Ryerson University, Toronto, Canada
 • ปี 2551 : Visiting Research Scholar, Toronto Metropolitan University, Toronto, Canada
 • ผลงานวิชาการ :
  หน้า :
  Accepted/In review article
 • Janjira Tangsanthatkun, Kok Ming Goh and Sopark Sonwai. Influence of oxystearin, lecithin and polyglycerol polyricinoleate on the crystallization of palm olein. Journal of Food Science and Technology. (Submitted)
 • Pawitchaya Podchong, Chanunras Chalermchadpokin, Sopark Sonwai and Satoru Ueno. Improvement of chocolate heat resistance with illipé butter stearin addition. International Journal of Food Science and Technology. (Submitted)
 • ปี 2565
 • Pimwalan Ornla-ied, Pawitchaya Podchong and Sopark Sonwai (2022). Synthesis of cocoa butter alternatives from palm kernel stearin, coconut oil and fully hydrogenated palm stearin blends by chemical interesterification. Journal of the Science of Food and Agriculture. 102(4), 1619-1627.
  DOI: 10.1002/jsfa.11498
 • Pimwalan Ornla-ied, Sirinapa Rungsang, Chin Ping Tan, Dongming Lan, Yonghua Wang and Sopark Sonwai (2022). Enzymatic interesterification of fully hydrogenated palm kernel oil, coconut oil and fully hydrogenated palm stearin blends to produce cocoa butter substitute. Journal of Oleo Science 71(3), 343-351.
  DOI:10.5650/jos.ess21277
 • Thunchanok Sonprasert, Pimwalan Ornla-ied and Sopark Sonwai (2022). Synthesis of confectionery fat from illipé butter stearin and palm mid-fraction blends via enzymatic interesterification. International Journal of Food Science and Technology, 57, 3150-3161.
  DOI: https://doi.org/10.1111/ijfs.15648
 • ชนัณรัศม์ เฉลิมชาติโภคิน และ โสภาค สอนไว. 2565. คุณสมบัติและพฤติกรรมการตกผลึกของเนยโกโก้ผสมกับเนยอิลิเป้. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง "บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : การขับเคลื่อนสังคมเข้าสู่ยุคปกติใหม่ด้วยองค์ความรู้", 23-24 มิ.ย. 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า S491-S500.
 • ศิรินภา รุ่งแสง และโสภาค สอนไว. 2565. การผลิตไขมันเนยเทียมจากน้ำมันปาล์มและไขมันเนยด้วยกระบวนการอินเตอร์เอสเตอริฟิเคชั่นแบบใช้เอนไซม์. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง "บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : การขับเคลื่อนสังคมเข้าสู่ยุคปกติใหม่ด้วยองค์ความรู้", 23-24 มิ.ย. 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร. S482-S490.
 • Pawitchaya Podchong, Kannika Aumpai, Sopark Sonwai and Dérick Rousseau. 2022. Rice bran wax effects on cocoa butter crystallization and tempering. Food Chemistry. 397, 133635
  DOI: 10.1016/j.foodchem.2022.133635
 • Pawitchaya Podchong, Patraporn Inbumrung, Utai Klinkesorn and Sopark Sonwai. 2022. Improving the crystallization and melting characteristics of cocoa butter substitute by blending with krabok seed fat. Journal of Food Science and Technology.
  DOI: 10.1007/s13197-022-05513-1
 • Khakhanang Wijarnprecha, Philipp Fuhrmann, Christopher Gregso, Matt Sillick, Sopark Sonwai and Dérick Rousseau (2022). Temperature-dependent properties of fat in adipose tissue from pork, beef and lamb. Part 2: rheology and texture. Food and Function. 13, 7132-7143
  DOI: 10.1039/D2FO00582D
 • Khakhanang Wijarnprecha, Philipp Fuhrmann, Christopher Gregso, Matt Sillick, Sopark Sonwai and Dérick Rousseau (2022). Temperature-dependent properties of fat in adipose tissue from pork, beef and lamb. Part 1: microstructural, thermal, and spectroscopic characterization. Food and Function. 13, 7112-7122
  DOI: 10.1039/D2FO00581F
 • Kannika Aumpai, Chin Ping Tan, Qiang Huang and Sopark Sonwai (2022). Production of cocoa butter equivalent from blending of illipé butter and palm mid-fraction. Food Chemistry. 384, 132535.
  DOI: 10.1016/j.foodchem.2022.132535
 • ปี 2564
 • Khakhanang Wijarnprecha, Auke de Vries, Sopark Sonwai, and Dérick Rousseau (2021). Water-in-oleogel emulsions – from ingredient functionality to structure design. Frontiers in Sustainable Food Systems4, 566445.
  DOI: 10.3389/fsufs.2020.566445
 • Khakhanang Wijarnprecha, Pravit Santiwattana, Sopark Sonwai, and Dérick Rousseau (2021). Vegetable oil structuring via gamma-oryzanol crystallization. LWT - Food Science & Technology. 139, 110564.
  DOI: 10.1016/j.lwt.2020.110564
 • Sopark Sonwai, Pimwalan Ornla-ied, Silvana Martini, Hironori Hondoh and Satoru Ueno (2021). High intensity ultrasound-induced crystallization of mango kernel fat. Journal of the American Oil Chemists’ Society. 98(1), 43-52.
  DOI: https://doi.org/10.1002/aocs.12431
 • Pimwalun Ornla-ied, Chin Ping Tan, Yong Wang and Sopark Sonwai (2021). Cocoa butter alternatives from enzymatic interesterification of palm kernel stearin, coconut oil and fully hydrogenated palm stearin blends. Journal of the American Oil Chemists' Society. 98(1), 53-64.
  DOI: https://doi.org/10.1002/aocs.12434
 • ศิรินภา รุ่งแสง และโสภาค สอนไว. 2564. ไขมันทดแทนเนยโกโก้จากน้ำมันเมล็ดปาล์มที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนแบบสมบูรณ์ น้ำมันมะพร้าว และปาล์มสเตียรินที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนแบบสมบูรณ์ผ่านกระบวนการอินเตอร์เอสเตอริฟิเคชั่นแบบใช้เอนไซม์ไลเปส TTL. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง", 24-25 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า S139-S145
 • ชนัณรัศม์ เฉลิมชาติโภคิน และ โสภาค สอนไว. 2564. องค์ประกอบไตรเอซิลกลีเซอรอลและพฤติกรรมการตกผลึกของเนยมะม่วงส่วนแข็ง. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง", 24-25 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า S213-S220.
 • ธัญชนก สนประเสริฐ และ โสภาค สอนไว. 2564. พฤติกรรมการตกผลึกของเนยอิลิเป้ส่วนแข็งที่ได้จากการตกผลึกแยกส่วนด้วยตัวทำละลาย. การประชุมวิชาการฐัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง", 24-25 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า S205-S212.
 • Janjira Tangsanthatkun, Sandra Beyer Gregersen, Sopark Sonwai and Lars Wiking (2021). Assessment of rheological methods to study crystallizing palm oil fractions. Journal of Texture Studies. 52(2): 169-176.
  DOI: https://doi.org/10.1111/jtxs.12568
 • Janjira Tangsanthatkun, Thunchanok Sonprasert and Sopark Sonwai (2021). The effect of polyglycerol esters of fatty acids on the crystallization of palm olein. Journal of Oleo Science. 70(3): 309-319.
  DOI: 10.5650/jos.ess20114
 • ปี 2563
 • Pawitchaya Podchong, Patraporn Inbumrung, and Sopark Sonwai (2020). The effect of hard lauric fats on the crystallization behavior of cocoa butter substitute. Journal of Oleo Science. 69(7): 659-670
  DOI: 10.5650/jos.ess19226
 • ปี 2562
 • Khakhanang Wijarnprecha, Auke de Vries, Pravit Santiwattana, Sopark Sonwaiand Dérick Rousseau (2019). Microstructure and rheology of oleogel-stabilized water-in-oil emulsions containing crystal-stabilized droplets as active fillers. LWT-Food Science and Technology. 115, 108058

  DOI: 10.1016/j.lwt.2019.04.059
 • Janjira Tangsantaskul and Sopark Sonwai (2019). Crystallization of palm olein under the influence of sucrose esters. International Journal of Food Science and Technology.54(11): 3032-3041
  DOI: 10.1111/ijfs.14216
 • Khakhanang Wijarnprecha, Auke de Vries, Pravit Santiwattana, Sopark Sonwaiand Dérick Rousseau (2019). Rheology and structure of oleogelled water-in-oil emulsions containing dispersed droplets as inactive fillers. LWT-Food Science and Technology 115, 108067.
  DOI: 10.1016/j.lwt.2019.04.068
 • หน้า :

  Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร