ผศ.ดร.โสภาค สอนไว
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 0-3421-9364-6 ต่อ 25314, Fax 0-3427-2194
อีเมลsonwai_s@su.ac.th, ssonwai@gmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญ-การผลิตช็อคโกแลตและช็อคโกแลตเคลือบทนอุณหภูมิสูงสำหรับการใช้งานในประเทศและเพื่อการส่งออก
-การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากไขมันจากเมล็ดพืชชนิดต่างๆ (มะม่วง, กระบก, เงาะ เป็นต้น) เพื่อใช้ในการผลิตช็อคโกแลต
-การศึกษาการตกผลึกแยกลำดับส่วน (fractionation) น้ำมันจากเมล็ดพืช เพื่อใช้ในการผลิตช็อคโกแลต มาการ์รีนและสเปรด
-การดัดแปลงโครงสร้างโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ในน้ำมันจากเมล็ดพืชด้วยการใช้เอนไซม์ (enzymatic intresterification) เพื่อใช้ในการผลิตช็อคโกแลต มาการ์รีน ช็อทเทนนิ่ง และสเปรด
-การผลิตไขมันแข็งจากน้ำมันพืชในรูปของ oleogel (หรือ organogel) โดยใช้ plant waxes, oryzanol และ ethylcellulose เพื่อใช้ทดแทนไขมันอิ่มตัวหรือไขมันทรานส์ในช็อคโกแลต มาการ์รีน ช็อทเทนนิ่ง และสเปรด
***มีทุนให้นักศึกษา ป.โท ที่มีความเป็นเลิศด้านการเรียนไปทำวิจัยในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาที่จบ ป.ตรี ด้วยเกียรตินิยม จากทุกมหาวิทยาลัยของรัฐ***มีทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอกจาก สกว. ให้ ทั้งทุน คปก. และทุน พวอ.***สนใจส่งอีเมล์/โทรมาสอบถามได้ที่ 085-9129510***
ประวัติการศึกษา
 • ปี 2535 : Bachelor of Engineering in Food Engineering, KMIT’L, Bangkok, Thailand
 • ปี 2541 : Master of Science in Advanced Chemical Engineering, Imperial College, University of London, England
 • ปี 2546 : Doctor of Philosophy in Chemical Engineering (Food Engineering), University of Cambridge, England
 • ปี 2549 : Post-Doctoral Research Fellowship, Ryerson University, Toronto, Canada
 • ปี 2551 : Visiting Research Scholar, Ryerson University, Toronto, Canada
 • ผลงานวิชาการ :
  หน้า :
  Accepted/In review article
 • Khakhanang Wijarnprecha, Kornkanok Aryusuk, Pravit Santiwattana, Sopark Sonwai and Derick Rousseau. Structural, thermal, and rheological properties of oleogels produced from rice bran wax and rice bran oil. Journal of Agricultural and Food Chemistry. (In review)   
 • Pawitchaya Podchong, Sopark Sonwai and Dérick Rousseau. The role of added rice bran wax on the crystallization and polymorphic evolution of tempered cocoa butter. Food Research International. (In review)
 • Sopark Sonwai, Poonyawee Rungprasertphol, Nantinee Nantipipat, Satinee Tungvongcharoan and Nantikan Laiyangkoon. Characterization of coconut oil fractions obtained from solvent fractionation using acetone. Journal of Oleo Science. (Accepted)
 • Pawitchaya Podchong, Chin Ping Tan, Sopark Sonwai and Derick Rousseau. Composition and crystallization of solvent-fractionated palm stearin.Thermochimica Acta. (In review)
 • ปี 2560
 • Sopark Sonwai, Pawitchaya Podchong and Dérick Rousseau (2017). Crystallization kinetics of cocoa butter in the presence of sorbitan esters. Food Chemistry. 214, 497-506.
 • ปี 2559
 • Sopark Sonwai, Pawitchaya Podchong and Derick Rousseau (2016). Crystallization of coconut oil under the influence of sorbitan esters. Journal of the American Oil Chemists Society. 93(6), 849-858
 • Pimwalan Ornla-ied, Sopark Sonwai and Sawang Lertthirasuntorn (2016). Trans-free margarine fat by enzymatic interesterification of rice bran oil and hard palm stearin. Food Science and Biotechnology 25(3) 673-680.
 • นันทิกานท์ ไลยยางกูร, นันทินี นันทิพิพัฒน์, สาธินี ตั้งวงษ์เจริญ, ปุญยวีร์ รุ่งประเสริฐผล และ โสภาค สอนไว. 2559. ผลของการตกผลึกแบบใช้ตัวทำละลายที่มีต่อพฤติกรรมการตกผลึกของน้ำมันมะพร้าว. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6, 11-12 ก.ค. 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • รัชติยา ลาคำ, พิมพ์วลัญช์ อ่อนละเอียด, โสภาค สอนไว. 2559. การศึกษาพฤติกรรมการตกผลึกของไขมันพลาสติกปราศจากไขมันทรานส์ด้วยกระบวนการอินเตอร์เอสเตอริฟิเคชั่นแบบใช้เอนไซม์จากน้ำมันถั่วเหลือง ปาล์มสเตียริน และมะพร้าวสเตียริน.โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6, 11-12 ก.ค. 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วรรณวรา อัศวานุวัตร และโสภาค สอนไว. 2559. ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตที่วางจำหน่ายในท้องตลาดเปรียบเทียบกับปริมาณโกโก้แมสที่ระบุบนฉลาก. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสร์และศิลป์. หน้า P-131 - P-137.
 • ธนาภา เอนกนันท์ และโสภาค สอนไว. 2559. การผลิตเนยขาวแบบปราศจากกรดไขมันทรานส์จากนํ้ามันกระบก นํ้ามันเมล็ดทานตะวันและนํ้ามันรำข้าว. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”. 9, 24-30.
 • ปี 2558
 • การศึกษาการตกผลึกของเนยโกโก้ที่ผ่านการแยกส่วนแบบไม่ใช้ตัวทำละลาย
 • Sopark Sonwai, Pimwalan Ornla-ied and Tanapa Aneknun (2015). Lauric fat cocoa butter replacer from Krabok (Irvingia Malayana) seed fat and coconut oil. Journal of Oleo Science.64(4) 357-365. DOI: 10.5650/jos.ess14244
 • Sonwai S. Production of zero-trans margarines from virgin coconut oil. The International Conference on coconut oil. BITEC, Sumut Prakan, Thailand. 17-25 March 2015.
 • Sonwai S. Cocoa Butter Alternative from Lipase-catalyzed Interesterification of Rambutan Seed Fat. 13th Euro Fed Lipid Congress "Fats, Oils and Lipids: New Challenges in Technology, Quality Control and Health. Florence, Italy. 27-30 September 2015.
 • ปี 2557
 • Sopark Sonwai and Punnee Ponprachanuvut  (2014). Studies of fatty acid composition, physicochemical and thermal properties, and crystallization behavior of mango kernel fats from various Thai varieties. Journal of Oleo Science 63 (7) 661-669 ( DOI: 10.5650/jos.ess14036)
 • Sonwai S., Kaphueakngam P. and Flood A. 2014. Blending of mango kernel fat and palm oil mid-fraction to obtain cocoa butter equivalent. Journal of Food Science and Technology. 51(10): 2357-2369 (DOI: 10.1007/s13197-012-0808-7)
 • Sonwai S. Utilization of rice bran oil as margarine fats and shortenings. 1st Asian Conference on Oleo Science. Sapporo, Japan, 8-10 September 2014. (Invited Speaker).
 • Sonwai S. Cocoa butter alternatives from seed fats of tropical plants. 1st Asian Conference on Oleo Science. Sapporo, Japan, 8-10 September 2014. (Invited Speaker).
 • ปี 2556
 • Sonwai S. and Luangsasipong V. (2013). Production of zero-trans margarines from blends of virgin coconut oil, palm stearin and palm oil. Food Science and Technology Research. 19(3), 425-437. J-Stage
 • ผลของชนิดซอร์บแิทนต่อการตกผลึกของนํา้มันมะพร้าว
 • Podchong P., Sonwai S. and Rousseau D. Effects of sorbitan-based surfactants on the early-stage crystallization of coconut oil. 104th American Oil Chemists’ Society Annual Meeting & Expo. Montreal, Quebec, Canada. 28 April-1 May, 2013.
 • ปี 2555
 • Sonwai S. and Ponprachanuvut P. (2012). Characterization of physicochemical and thermal properties and crystallization behavior of Krabok (Irvingia Malayana) and rambutan seed fats. Journal of Oleo Science. 61(12), 671-679.
  Full Text
 • Podchong P., Sonwai S. and Rousseau D. Early-stage crystallization of cocoa butter influenced by different emulsifiers. 103rd American Oil Chemists’ Society Annual Meeting & Expo. Long Beach, California, USA. 29 April-2 May, 2012.
 • Sonwai S., Kaphueakngam P. and Flood A. The production of cocoa butter equivalent from a blend of mango kernel fat and palm oil mid-fraction. World Congress on Oleo Science & 29th ISF Congress. Sasebo, Nagasaki, Japan. 30 September-4 October, 2012.
 • หน้า :

  Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร