อ. ดร.ขวัญใจ กลิ่นจงกล
ตำแหน่งอาจารย์
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานห้อง ท301/17 ชั้น 3 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
โทรศัพท์ 034219361
อีเมลkkhwanjai@gmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญ- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
- การสกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบทางการเกษตร
- การสกัดสารโดยใช้กรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากแมลง
View my research on

ประวัติการศึกษา
 • ปี 2554 : ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปี 2557 : ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปี 2561 : ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผลงานวิชาการ :
  ปี 2566
 • Thussanee Plangklang, Pramote Khuwijitjaru, Khwanjai Klinchongkon, Shuji Adachi. Subcritical fluid process for producing mannooligosaccharide-rich carbohydrates from coconut meal and their in vitro fermentation. Food and Bioprocess Technology (Accepted)
 • ปี 2565
 • ประนมกร ชูศรีและขวัญใจ กลิ่นจงกล.(2556). การตรวจวัดดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลตด้วยระบบอินเทอร์เน็ตใน สรรพสิ่งโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรคมะเร็งผิวหนัง. งานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11, 25-28 มกราคม 2565
 • Khwanjai Klinchongkon, Bussaraporn Intim, Neeranuch Milasing, Pramote Khuwijitjaru. (2022). Effect of ethanol concentration and temperature on solubility of fructose. Food Science and Technology Research 28 (1), 105–109.
  DOI: 10.3136/fstr.FSTR-D-21-00191
 • ปี 2564
 • วรรณรัตน์ เจี่ยเจริญ, ขวัญใจ กลิ่นจงกล และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. (2564). การสกัดกลูโคซิลเซราไมด์จากเห็ดกินได้. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11. จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม, 24-25 มิถุนายน 2564
 • Milasing, N., Sriisaranusorn, N., Klinchongkon, K. & Khuwijitjaru, P. (2021). Separation of psicose from common sugars using cation-exchange resin column chromatography. Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC2021) Food Innovation and Sustainability through Bio-Circular-Green Economy, June 17-18, 2021 (Online)

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร