ผศ.ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3421-9361 Fax 0-3427-2194
อีเมลamherstleo@yahoo.com
สาขาที่เชี่ยวชาญFood Colloids: Starch, Hydrocolloids, Proteins, and Emulsions. Bakery, Dairy, Cereal and Sugar Technology. Product Development of Thai Foods.
ประวัติการศึกษา
 • ปี 2533 : ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปี 2538 : ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2545 : ปริญญาเอก (Food Science) University of Massachusetts at Amherst สหรัฐอเมริกา
 • ผลงานวิชาการ :
  ปี 2560
 • อธิชา เนตรบุตร, เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2560. การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดเสริมโคเอนไซม์คิวเทน. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6, 23 มิถุนายน 2560, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพฯ.
 • เขมจิราณัฐ ชัชวาลย์, เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2560. การดัดแปรสตาร์ชมันสำปะหลังด้วยวิธีการคั่วในภาชนะแบบเปิด. การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 4 เมษายน 2560, ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
 • ปี 2559
 • สุกัญญา แซ่เตียว ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ เอกพันธ์ แก้วมณีชัย และบุศรากรณ์ มหาโยธี. 2559. จลนพลศาสตร์การอบแห้งชั้นบางของข้าวฮางงอกด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ: ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559. ณ เรือนกระจก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม (เสนอภาคบรรยาย)
 • ดวงใจ ถิรธรรมถาวร, ฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์, ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2559. กรรมวิธีการผลิตข้าวเกรียบโดยปราศจากการบ่มเย็น. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 11425. อ่านรายละเอียด
 • อลิษา ทองพิมพ์, เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2559. อิทธิพลของพรีเจลสตาร์ชแอซิเตทต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์บราวนี่. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8, 22-23 ธันวาคม 2559, ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, สุรินทร์.
 • วรรณพร พันธนียะ และ เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2559. การปรับสภาพน้าอ๎อยด๎วยการปรับพีเอชตํอการตกตะกอนในน้าอ๎อย. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11–12 กรกฎาคม 2559. ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
 • ปี 2558
 • นิมมิตรา ไชยรัตนโชติ, ภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ, Marcus Nagle, ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ, เอกพันธ์ แก้วมณีชัย, บุศรากรณ์ มหาโยธี และ Joachim Müller. 2558. อิทธิพลของตำแหน่งการวัดบนผลมะม่วงต่อความแม่นยำในการทำนายค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดและปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์” 16-17 กรกฎาคม 2558 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 • ดวงใจ แก้วจั่น, เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2558. การเสริมใยอาหารประเภทพรีไบโอติกในผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (The 36th National Graduate Research Conference), 29-31 ตุลาคม 2558, ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
 • วรรณพร พันธนียะ, เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2558. ผลของการปรับพีเอชต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของไซรัป น้ำอ้อย. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5, การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ทุนปัญญาสู่ อาเซียน, 16-17 กรกฎาคม 2558, ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, กรุงเทพฯ
 • ปี 2557
 • การใช้สารให้ความหวานชนิดอื่นทดแทนน้ำตาล
 • การใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลในวุ้นกะทิ
 • ปี 2556
 • โครงการ การใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลในขนมวุ้นไทย
 • ปี 2550
 • Supatsri Radomkit, Ekapan Kaewmaneechai, Pramote Kuwichitjaru, Busarakorn Mahayothee, Suched Samuhasaneetoo. Physicochemical changes during hot air drying of banana. In: The 9th Agro-Industrial Conference: Food Innovation Asia 2007: “Q” Food for Good Life, 14-15 June 2007. BITEC, Bangkok, Thailand.
 • ปี 2549
 • Keowmaneechai, E., McClements, D.J. Influence of EDTA and citrate on thermal stability of whey protein stabilized oil-in-water emulsions containing calcium chloride (2006) Food Research International 39 (2), pp. 230-239.
 • ปี 2548
 • กิติศักดิ์ ยอดกาวี วรรษพร พิพรณ์พงษ์ และเอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2548. ผลของพีเอชและชนิดของสารปรับพีเอชต่อคุณภาพน้ำตาลมะพร้าว. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • พิศมัย ศรีชาเยช และเอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2548. ผลของสภาวะการผลิตและกระบวนการใหัความร้อนต่อคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของคาราเมล. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • ปี 2545
 • Keowmaneechai E, McClements D J. Effect of CaCl2 and KCl on physicochemical properties of model nutritional beverages based on whey protein stabilized oil-in-water emulsions. Journal of Food Science 2002; 67: 665-671.
 • Keowmaneechai E, McClements D J. Influence of EDTA and citrate on physicochemical properties of whey protein stabilized oil-in-water emulsions containing CaCl2. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2002; 50 (24): 7145-7153.
 • ปี 2544
 • Naivikul O, Keowmaneechai E. Modification of starches in rice flours by acetylation. 2001, The fifth ESAFS international conference on rice environments and rice products, Krabi, Thailand.
 • Naivikul O, Keowmaneechai E. Modification of cassava starch by acetylation for frozen food products. 2001, The first national conference on starch technology, Bangkok, Thailand.
 • Keowmaneechai E, McClements D J. Effect of chelating agents and non-adsorbed whey proteins on physicochemical properties and stability of whey protein stabilized emulsions containing calcium. 2001, IFT Annual Meeting, New Orleans, Louisiana, USA.
 • ปี 2543
 • Keowmaneechai E, McClements D J. Effect of CaCl2 and KCl on physicochemical properties of diluted whey protein stabilized emulsions. 2000, IFT Annual Meeting, Dallas, Texas, USA.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร