ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 0-0818661068
อีเมลdeersong1@yahoo.com
สาขาที่เชี่ยวชาญพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Development
ประวัติการศึกษา
 • ปี 2532 : ปริญญาตรี พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2536 : ปริญญาโท Post Harvest Technology Asian Institute of Technology
 • ปี 2544 : ปริญญาเอก Food Technology Massey University, New Zealand
 • ผลงานวิชาการ :
  หน้า :
  ปี 2561
 • Wiyakaew, P. and Siriwongwilaichat, P. 2018. The Effect of Pre-frying Treatments and Frying Methods on Textural and Sensory Properties of Crispy Fried Dehusked Mung Bean. The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018):Creative Food for Future and Sustainability, 14-16 June 2018, BITEC, Bangkok, Thailand. (Poster with full paper submission).
 • Phattarakan Chairat, Wanida Charoenphon, Prasong Siriwongwilichat and Sinee Nongtaodum. 2018. The effect of Hydrocolloids on the Quality of Gluten-Free Rice Scones. The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018):Creative Food for Future and Sustainability, 14-16 June 2018, BITEC, Bangkok, Thailand. (Poster with full paper submission).
 • ปี 2560
 • Koedcharoenporn, C. and Siriwongwilaichat, P. 2017. Effect of locust bean gum on textural properties and syneresis of xanthan gum-carrageenan based mango gel. Poster presentation at SCEJ 82nd Annual Meeting(2017). 6-8 March 2017, Shibaura Institute of Technology,Toyosu Campus
 • Siriwongwilaichat, P. and Kongpanichtrakul, C. 2017.The Effect of Hydrocolloids on Characteristics of Gluten-free Yeast Doughnut. JSBBA 2017 annual meeting at Kyoto Woman University (Japan).
 • ชนิกร คงพาณิชย์ตระกูล และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2560.ผลของอัตราส่วนของแป้งข้าวหอมมะลิ แป้งบัควีต และแป้งข้าวโพดต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์โดนัทปลอดกลูเตน. ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10. ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม.
 • Koedcharoenporn, C. and Siriwongwilaichat, P. 2017. Effect of locust bean gum concentration and particle size of mango on textural, syneresis and sensory properties of frozen restructured mango. Poster presentation at Food Innovation Asia 2017. 15-17 June 2017, BITEC, Bangkok, Thailand
 • ปี 2559
 • Siriwongwilaichat, P.,Thipphanatsirisakun, T.,Thirathumthavorn, D. Chaiuer, P. 2016.The effect of primary emulsion phase ratio on stability of multiple emulsion reduced fat mayonnaise. SCEJ 81st Annual Meeting, MArch 14-16, 2016, Kansai university, Japan
 • Kongpanichtrakul, C. and Siriwongwilaichat, P. 2016. Application of near-infrared spectroscopy for determination of xanthones in mangosteen rind. Food Innovative Asia Conference 2016 “Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity”. 358-362. 16-18 June 2016. Bitec Bangna, Bangkok, Thailand.
 • Busarakorn Mahayothee, Intira Koomyart, Pramote Khuwijitjaru, Prasong Siriwongwilaichat, Marcus Nagle, Joachim Müller. Phenolic compounds, antioxidant activity, and medium chain fatty acids profiles of coconut water and meat at different maturity stages. International Journal of Food Properties 19(9): 2041-2051.doi:10.1080/10942912.2015.1099042
 • จิราภรณ์ เกิดเจริญพร ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2559. ผลของกรดซิตริก กรดแอสคอบิก และการให้ความร้อนต่อการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในเนื้อ มะม่วงน้ำดอกไม้บดแช่เยือกแข็ง. การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 197
 • Doungjai T., Lalida C., Prasong S., Piyachat C. and Thipdonnaya T. 2016. Retrogradation Properties of Waxy Rice Flour Containing Converted Tapioca Starch. SCEJ Annual Meeting. March, 14-15, 2016, Kansai University, Japan.
 • ดวงใจ ถิรธรรมถาวร, ฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์, ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2559. กรรมวิธีการผลิตข้าวเกรียบโดยปราศจากการบ่มเย็น. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 11425. อ่านรายละเอียด
 • ปี 2558
 • กานต์รวี กลีบแก้ว และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2558. ผลของสตาร์ชดัดแปรต่อลักษณธทางกายภาพของทับทิมกรอบ. รายงานรวมบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ จากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8: บูรณาการศาสตร์และศิลป์”. นำเสนอภาคบรรยาย. O-235-O-242.
 • Yooyuen, P., Ploynampon, W., and Siriwongwilaichat, P. 2015. Evaluation of Sensory and Physical Characteristics of Commercial Green Starched Jelly Noodles in Thailand. Proceedings of 17th Food Innovation Asia Conference 2015 : Innovative ASEAN Food Research towards the World. 18-19 June 2015. Bangkok, Thailand. pp.217 – 222.
 • Siriwongwilaichat, P., Sripakdee, C., Ornlah, C. and Manayingchareon, A. 2015. The effect of coconut meal fortification on physical properties of bread. International Conference on Coconut Oil, 17-19 March, BITEC, Bangkok, Thailand. (Poster presentation).
 • ผลของสตาร์ชดัดแปรอะซิติลเลทไดสตาร์ชฟอสเฟตต่อลักษณะทางกายภาพของทับทิมกรอบสเตอร์ริไรส์
 • Sawaengwutthipan W. and Siriwongwialicha P. 2015. The effect of gac fruit preparation addition on characteristics of yoghurt. Journal of Food Science and Agricultural Technology, 1(1): 93-98. Full Text
 • ผลของสตาร์ชดัดแปรต่อลักษณะทางกายภาพของทับทิมกรอบ
 • ดวงใจ ถิธรรมถาวร, ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ,ศกลวรรณ พ่อธานี, ศุภางค์ บุญสิทธิ์. 2558. ข้าวเหนียวมูนสำเร็จรูปแช่เยือกแข็งและกรรมวิธีการผลิต. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9745 อ่านรายละเอียด
 • ปี 2557
 • Siriwongwilaichat, P., Thongart, K. and Thaisakornphan, P. 2014. The effect of blanching on textural and color of frozen young coconut meat. International Conference on Food and Applied Bioscience. 6-7 February. The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand. (Poster Presentation).
 • ชนิดา รุจิศรีสาโรช. 2557. ผลกระทบของระดับการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกต่อพฤติกรรมการซื้อและบริโภคเนื้อไก่ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร. Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University. ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน – ตุลาคม.
 • Siriwongwilaichat, P., Thongart, K. and Thaisakornphan, P. 2014. The effect of blanching on texture and color of frozen young coconut meat. Food and Applied Bioscience Journal, 2 (2): 142-150.
 • ปี 2556
 • Pumklam, P. and Siriwongwilaichat, P. 2013. The effect of cinnamon bark extract on antioxidative rancidity in lard and soybean oil. . The 15th Food Innovation Asia Conference 2013, 14-15 June 2013. (Poster Presentation).
 • Thaokruemat, R., Pitakand, S. and Siriwongwilaichat, P. 2013. The Effect of Corn and Pineapple Meals Fortification on Characteristics of Dietary Fiber Supplemented Tart. การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2-3 ธันวาคม 2556. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ. เมือง จ. นครปฐม. (Poster Presentation).
 • ปี 2555
 • Khuwijitjaru, P., Sayputikasikorn, N., Samuhaseneetoo, S., Penroj, P., Siriwongwilaichat, P, Adachi, S. 2012. Subcritical water extraction of flavoring and phenolic compounds from cinnamon bark (Cinnamomum zeylanicum). Journal of Oleo Science, 61(6): 349-355. Full Text
 • หน้า :

  Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร