อ. ดร.ภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ
ตำแหน่งอาจารย์
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 0910546283
อีเมลparika_rung@yahoo.com
สาขาที่เชี่ยวชาญ- การวิเคราะห์คุณภาพอาหารแบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy
- เทคโนโลยีภายหลังการเก็บเกี่ยวView my research on


ประวัติการศึกษา
 • ปี 2550 : วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปี 2553 : วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปี 2559 : Ph.D. of Agricultural Science University of Hohenheim, Germany
 • ผลงานวิชาการ :
  ปี 2566
 • Parika Rungpichayapichet, Nimmitra Chaiyarattanachote, Pramote Khuwijitjaru, Kyuya Nakagawa, Marcus Nagle, Joachim Müller, Busarakorn Mahayothee. (2022). Comparison of near-infrared spectroscopy and hyperspectral imaging for internal quality determination of ‘Nam Dok Mai’ mango during ripening. Journal of Food Measurement and Characterization
  DOI:10.1007/s11694-022-01715-5

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร