อ. ดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์
ตำแหน่งอาจารย์
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
อีเมลpannida_minn@hotmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของยีสต์
ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์
เทคโนโลยีของยีสต์
จุลชีววิทยาทางการเกษตร

Molecular taxonomy of yeast
Biodiversity of yeast
Yeast technology
Agricultural microbiology


View my research on

ประวัติการศึกษา
 • ปี 2553 : B.Sc. (Microbiology) with Second Class Honours Ubon Ratchathani University
 • ปี 2560 : Ph.D. (Microbiology) Kasetsart University
 • ผลงานวิชาการ :

  Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร