อ. ดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์
ตำแหน่งอาจารย์
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
อีเมลpannida_minn@hotmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของยีสต์
ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์
เทคโนโลยีของยีสต์
จุลชีววิทยาทางการเกษตร

Molecular taxonomy of yeast
Biodiversity of yeast
Yeast technology
Agricultural microbiology


View my research on

ประวัติการศึกษา
 • ปี 2553 : B.Sc. (Microbiology) with Second Class Honours Ubon Ratchathani University
 • ปี 2560 : Ph.D. (Microbiology) Kasetsart University
 • ผลงานวิชาการ :
  ปี 2563
 • Pannida Khunnamwong, Noppon Lertwattanasakul, Sasitorn Jindamorakot, Nakarin Suwannarach, Kenji Matsui, Savitree Limtong. (2020). Evaluation of antagonistic activity and mechanisms of endophytic yeasts against pathogenic fungi causing economic crop diseases. Folia Microbiologica
  DOI: 10.1007/s12223-019-00764-6

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร