อ. ดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์
ตำแหน่งอาจารย์
สถานะภาพย้าย/ออก
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
อีเมลpannida_minn@hotmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของยีสต์
ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์
เทคโนโลยีของยีสต์
จุลชีววิทยาทางการเกษตร

Molecular taxonomy of yeast
Biodiversity of yeast
Yeast technology
Agricultural microbiology


View my research on

ผลงานวิชาการ :
ปี 2563
 • Satianpakiranakorn, P., Khunnamwong, P., Limtong, S. (2020) Yeast communities of secondary peat swamp forests in Thailand and their antagonistic activities against fungal pathogens cause of plant and postharvest fruit diseases. PLoS ONE, 15(3) 2020, Article number e0230269
  DOI: 10.1371/journal.pone.0230269
 • Varunya Sakpuntoon, Jirameth Angchuan, Wanatchaporn Boontham, Pannida Khunnamwong, Chanita Boonmak and Nantana Srisuk. (2020). Grease Waste as a Reservoir of Lipase-Producing Yeast and Description of Limtongella siamensis gen. nov., sp. nov. Microorganisms 8(1): 27.
  DOI: 10.3390/microorganisms8010027
 • Parichat Into, Pannida Khunnamwong, Sasitorn Jindamoragot, Somjit Am-in, Wanwilai Intanoo and Savitree Limtong. (2020) Yeast Associated with Rice Phylloplane and Their Contribution to Control of Rice Sheath Blight Disease. Microorganisms 8(3), 362.
  DOI: 10.3390/microorganisms8030362
 • Pannida Khunnamwong, Noppon Lertwattanasakul, Sasitorn Jindamorakot, Nakarin Suwannarach, Kenji Matsui, Savitree Limtong. (2020). Evaluation of antagonistic activity and mechanisms of endophytic yeasts against pathogenic fungi causing economic crop diseases. Folia Microbiologica 65, 573–590.
  DOI: 10.1007/s12223-019-00764-6

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร