ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะภาพย้าย/ออก
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-252-409
อีเมลb_innawong@yahoo.com
สาขาที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเนื้อสัตว์
เทคโนโลยีการทอด
เทคโนโลยีด้านไขมันและน้ำมัน
Meat Technology
Frying Technology
Fat and Oil Technology

View my research on

ประวัติการศึกษา
 • ปี 2534 : ปริญญาตรี เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2541 : ปริญญาโท Food Science and Technology (Food Engineering) Virginia Tech สหรัฐอเมริกา
 • ปี 2544 : ปริญญาเอก Biological Systems Engineering (Food Engineering) Virginia Tech สหรัฐอเมริกา
 • ผลงานวิชาการ :
  หน้า :
  ปี 2565
 • Udomkun, P., Masso, C., Swennen, R., Romuli, S., Innawong, B., Fotso Kuate, A., Akin-Idowu, P. E., Alakonya, A., & Vanlauwe, B. (2022). Comparative study of physicochemical, nutritional, phytochemical, and sensory properties of bread with plantain and soy flours partly replacing wheat flour. Food Science & Nutrition, 00, 1– 13.
  DOI: 0.1002/fsn3.2907
 • ปี 2564
 • Udomkun, P., Rungpichayapichet, P., Phuangcheen, N., Bhundit Innawong. (2021). Rapid determination of fructooligosaccharide in solar-dried banana syrup by using near-infrared spectroscopy. Journal of Food Measurement and Characterization.
  DOI: 10.1007/s11694-021-00911-z
 • Udomkun, P., Masso, C., Swennen, R., Innawong, B., Fotso Kuate, A., Alakonya, A., Lienou, J., et al. (2021). Consumer Preferences and Socioeconomic Factors Decided on Plantain and Plantain-Based Products in the Central Region of Cameroon and Oyo State, Nigeria. Foods, 10(8), 1955.
  DOI: 10.3390/foods10081955
 • Udomkun, P., Masso, C., Swennen, R., Innawong, B., Alakonya, A., Fotso Kuate, A., & Vanlauwe, B. (2021). How Does Cultivar, Maturation, and Pre-Treatment Affect Nutritional, Physicochemical, and Pasting Properties of Plantain Flours? Foods, 10(8), 1749.
  DOI: 10.3390/foods10081749
 • Udomkun, P., Innawong, B., Masso, C., Klaikreuh, D., Swennen, R., Fotso, A., Alakonya, A., Vanlauwe, B. (2021). Effects of pressure and temperature on the physico-chemical properties and acrylamide formation of starchy banana chips during the post-frying centrifuge step  Journal of Food Measurement and Characterization, 15 (6), pp. 5637-5647.
  DOI: 10.1007/s11694-021-01132-0
 • Janjira Jinnoros, Bhundit Innawong, Patchimaporn Udomkun, Pramuk Parakulsuksatid and Juan L. Silva. 2021. The feasibility of using pulsed vacuum in stimulating calcium-alginate hydrogel balls. Foods 10(7), 1521
  DOI: 10.3390/foods10071521
 • Udomkun, P., Swennen, R., Masso, C., Innawong, B., Fotso Kuate, A., Alakonya, A. and Vanlauwe, B. (2021), Influence of bunch maturation and chemical precursors on acrylamide formation in starchy banana chips. International Journal of Food Science and Technology, 56: 5417-5431.
  DOI: 10.1111/ijfs.15257
 • Janjira Jinnoros, Bhundit Innawong, Patchimaporn Udomkun and, Juan L. Silva. The influence of pulsed vacuum stimulation (PVS) on diffusion coefficients of calcium ion, surface textural properties, and microstructural characteristics of calcium alginate gel. The 23rd Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC 2021) Food Innovation and Sustainability through Bio-Circular-Green Economy 17-18 June 2021. 49.
 • ปี 2563
 • Udomkun, P., Tangsanthatkun, J., Innawong, B. (2020) Influence of process parameters on the physico-chemical and microstructural properties of rice crackers: A case study of novel spray-frying technique. Innovative Food Science and Emerging Technologies 59,102271
  DOI: 10.1016/j.ifset.2019.102271
 • ปี 2562
 • Udomkun, P., Niruntasuk, P., Innawong, B. 2019. Impact of novel far-infrared frying technique on quality aspects of chicken nuggets and frying medium. Journal of Food Processing and Preservation, 43(5) e13931
  DOI: 10.1111/jfpp.13931
 • Patchimaporn Udomkun, Bhundit Innawong, Kitiya Jeepetch. (2019) Computer vision system (CVS) for color and surface oil measurements of durian chips during post-frying. Journal of Food Measurement and Characterization. 13(3), pp. 2075-2081.
  DOI: 10.1007/s11694-019-00128-1
 • Patchimaporn Udomkun, Bhundit Innawong, and Wantakan Sopa. (2019). Can the Image Processing Technique Be Potentially Used to Evaluate Quality of Frying Oil? Journal of Food Quality.Volume 2019, 6580320
  DOI: 10.1155/2019/6580320
 • Innawong, B., Siasakul, C., Udomkun, P. (2019) Application of oil replenishment and mixed adsorbents technology to enhance the shelf life of frying oil used in chicken drumsticks processing. Science, Engineering and Health Studies 13(3), pp. 119-132

 • ปี 2561
 • Patchimaporn Udomkun, Bhundit Innawong. (2018). Effect of pre-treatment processes on physicochemical aspects of vacuum-fried banana chips. Journal of Food Processing and Preservation, 42,(8): e13687DOI: 10.1111/jfpp.13687
 • Udomkun, P., Innawong, B., Niruntasuk, K. The feasibility of using an electronic nose to identify adulteration of Pathumthani 1 in Khaw Dok Mali 105 rice during storage (2018) Journal of Food Measurement and Characterization. 12(4): 2515–2523.
  DOI: 10.1007/s11694-018-9868-3
 • Udomkun, P., Innawong, B., Jumrusjumroendee, N. Cellulose acetate and adsorbents supported on cellulose fiber extracted from waxy corn husks for improving shelf life of frying oil(2018) LWT, 97, pp. 45-52.
  DOI: 10.1016/j.lwt.2018.06.035
 • Patchimaporn Udomkun, Bhundit Innawong, Chatchalai Siasakul, Christopher Okafor. 2018. Utilization of mixed adsorbents to extend frying oil life cycle in poultry processing. Food Chemistry 248: 225–229.
  DOI: j.foodchem.2017.12.070
 • Udomkun, P., Innawong, B., Njukwe, E. (2018) Effect of vacuum frying conditions on physico-chemical properties of banana chips. Science, Engineering and Health Studies 12(3), pp. 169-178 Full text
 • ปี 2560
 • บัณฑิต อินณวงศ์, จันจิรา จินโนรส. 2560. กรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นด้วยกรดและด่าง. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 13286 อ่านรายละเอียด
 • ปี 2559
 • บัณฑิต อินณวงศ์, จันจิรา จินโนรส.กระบวนการเตรียมผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ก่อนนึ่งฆ่าเชื้อ. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 11949 อ่านรายละเอียด
 • บัณฑิต อินณวงศ์, จันจิรา จินโนรส. สูตรผงมะขามป้อมพร้อมชงและกรรมวิธีการผลิตผงมะขามป้อมดังกล่าว. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 11631 อ่านรายละเอียด
 • บัณฑิต อินณวงศ์, พรทิพย์ นิรันตสุข. น้ำแป้งอิมัลชันและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมสำหรับอาหารเลียนแบบ กระบวนการทอดระยะสั้น. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10993. อ่านรายละเอียด
 • กิติยา จี้เพชร และ บัณฑิต อินณวงศ์. (2559) “การพัฒนาระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายเพื่อตรวจติดตามคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ทุเรียนทอด” การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 40 วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.
 • จักรพันธ์ ตันสุวรรณ์1 และ บัณฑิต อินณวงศ์. (2559). ผลของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพของน้ำตาลมะพร้าวการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชติครั้งที่ 40 (Higher Education Harmonization) วันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • นารีนาถ พวงจีน และ บัณฑิต อินณวงศ์. (2559). การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีอินฟาเรดย่านใกล้ใรไซรัปกล้วยตากเพื่อสุขภาพ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 วันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • หน้า :

  Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร