ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-252-409
อีเมลb_innawong@yahoo.com
สาขาที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเนื้อสัตว์
เทคโนโลยีการทอด
เทคโนโลยีด้านไขมันและน้ำมัน
Meat Technology
Frying Technology
Fat and Oil Technology

View my research on

ประวัติการศึกษา
 • ปี 2534 : ปริญญาตรี เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2541 : ปริญญาโท Food Science and Technology (Food Engineering) Virginia Tech สหรัฐอเมริกา
 • ปี 2544 : ปริญญาเอก Biological Systems Engineering (Food Engineering) Virginia Tech สหรัฐอเมริกา
 • ผลงานวิชาการ :
  หน้า :
  ปี 2563
 • Udomkun, P., Tangsanthatkun, J., Innawong, B. (2020) Influence of process parameters on the physico-chemical and microstructural properties of rice crackers: A case study of novel spray-frying technique. Innovative Food Science and Emerging Technologies 59,102271
  DOI: 10.1016/j.ifset.2019.102271
 • ปี 2562
 • Udomkun, P., Niruntasuk, P., Innawong, B. 2019. Impact of novel far-infrared frying technique on quality aspects of chicken nuggets and frying medium. Journal of Food Processing and Preservation, 43(5) e13931
  DOI: 10.1111/jfpp.13931
 • Patchimaporn Udomkun, Bhundit Innawong, Kitiya Jeepetch. (2019) Computer vision system (CVS) for color and surface oil measurements of durian chips during post-frying. Journal of Food Measurement and Characterization. 13(3), pp. 2075-2081.
  DOI: 10.1007/s11694-019-00128-1
 • Patchimaporn Udomkun, Bhundit Innawong, and Wantakan Sopa. (2019). Can the Image Processing Technique Be Potentially Used to Evaluate Quality of Frying Oil? Journal of Food Quality.Volume 2019, 6580320
  DOI: 10.1155/2019/6580320
 • ปี 2561
 • Patchimaporn Udomkun, Bhundit Innawong. (2018). Effect of pre-treatment processes on physicochemical aspects of vacuum-fried banana chips. Journal of Food Processing and Preservation, 42,(8): e13687DOI: 10.1111/jfpp.13687
 • Udomkun, P., Innawong, B., Niruntasuk, K. The feasibility of using an electronic nose to identify adulteration of Pathumthani 1 in Khaw Dok Mali 105 rice during storage (2018) Journal of Food Measurement and Characterization. 12(4): 2515–2523.
  DOI: 10.1007/s11694-018-9868-3
 • Udomkun, P., Innawong, B., Jumrusjumroendee, N. Cellulose acetate and adsorbents supported on cellulose fiber extracted from waxy corn husks for improving shelf life of frying oil(2018) LWT, 97, pp. 45-52.
  DOI: 10.1016/j.lwt.2018.06.035
 • Patchimaporn Udomkun, Bhundit Innawong, Chatchalai Siasakul, Christopher Okafor. 2018. Utilization of mixed adsorbents to extend frying oil life cycle in poultry processing. Food Chemistry 248: 225–229.
  DOI: j.foodchem.2017.12.070
 • Udomkun, P., Innawong, B., Njukwe, E. (2018) Effect of vacuum frying conditions on physico-chemical properties of banana chips. Science, Engineering and Health Studies 12(3), pp. 169-178 Full text
 • ปี 2560
 • บัณฑิต อินณวงศ์, จันจิรา จินโนรส. 2560. กรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นด้วยกรดและด่าง. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 13286 อ่านรายละเอียด
 • ปี 2559
 • บัณฑิต อินณวงศ์, จันจิรา จินโนรส.กระบวนการเตรียมผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ก่อนนึ่งฆ่าเชื้อ. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 11949 อ่านรายละเอียด
 • บัณฑิต อินณวงศ์, จันจิรา จินโนรส. สูตรผงมะขามป้อมพร้อมชงและกรรมวิธีการผลิตผงมะขามป้อมดังกล่าว. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 11631 อ่านรายละเอียด
 • บัณฑิต อินณวงศ์, พรทิพย์ นิรันตสุข. น้ำแป้งอิมัลชันและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมสำหรับอาหารเลียนแบบ กระบวนการทอดระยะสั้น. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10993. อ่านรายละเอียด
 • กิติยา จี้เพชร และ บัณฑิต อินณวงศ์. (2559) “การพัฒนาระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายเพื่อตรวจติดตามคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ทุเรียนทอด” การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 40 วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.
 • จักรพันธ์ ตันสุวรรณ์1 และ บัณฑิต อินณวงศ์. (2559). ผลของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพของน้ำตาลมะพร้าวการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชติครั้งที่ 40 (Higher Education Harmonization) วันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • นารีนาถ พวงจีน และ บัณฑิต อินณวงศ์. (2559). การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีอินฟาเรดย่านใกล้ใรไซรัปกล้วยตากเพื่อสุขภาพ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 วันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • ปี 2558
 • Sukontip Suethao, Bhundit Innawong, Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Pramuk Parakulsuksatid. Optimization and the Effect of pH Adjustment for Trehalose Production by Propionibacterium acidipropionici DSM 20273. 2015. Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 5, Sep 15 - Oct 15, Page 726 - 737
 • บัณฑิต อินณวงศ์, จันจิรา จินโนรส. สูตรและกรรมวิธีผลิตแคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแบบขึ้นรูปใหม่ สำหรับเตาอบไมโครเวฟ. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 10807 อ่านรายละเอียด
 • บัณฑิต อินณวงศ์, คงวุฒิ นิรันตสุข, วรรธกานต์ โสภา.การใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายในการวัดมุมสัมผัสเพื่อใช้ในการควบคุม คุณภาพของน้ำมันทอด. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10878. อ่านรายละเอียด
 • ปี 2557
 • อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9039. สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้งเคลือบช็อกโกแลต
  อ่านรายละเอียด
 • สิทธิบัตรไทย เลขที่ 42238 เครื่องทอดและกรรมวิธีภายหลังกระบวนการทอดสำหรับลดปริมาณน้ำมันดูดซับในผลิตภัณฑ์อาหารทอด
  อ่านรายละเอียด
 • การพัฒนาวิธีการติดตามการเปลี่ยนแปลงความร้อนและมวลหลังการทอดของนักเก็ตไก่ด้วยภาพถ่ายเชิงความร้อน
 • ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, บัณฑิต อินณวงศ์, พรทิพย์ นิรันตสุข, จันจิรา จินโนรส.สูตรและกรรมวิธีการผลิตไซรัปข้าว. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9158 อ่านรายละเอียด
 • ปี 2556
 • อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 8557. สูตรและกรรมวิธีการผลิตแคบหมูโดยการขึ้นรูปใหม่และใช้กระบวนการอบเพื่อให้เกิดการพองตัวแทนการทอดโดยใช้น้ำมัน
  อ่านรายละเอียด
 • อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 8561. กรรมวิธีการผลิตธัญพืชหุงสุกเร็ว
  อ่านรายละเอียด
 • หน้า :

  Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร