ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-252-409
อีเมลb_innawong@yahoo.com
สาขาที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเนื้อสัตว์
เทคโนโลยีการทอด
เทคโนโลยีด้านไขมันและน้ำมัน
Meat Technology
Frying Technology
Fat and Oil Technology
ประวัติการศึกษา
 • ปี 2534 : ปริญญาตรี เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2541 : ปริญญาโท Food Science and Technology (Food Engineering) Virginia Tech สหรัฐอเมริกา
 • ปี 2544 : ปริญญาเอก Biological Systems Engineering (Food Engineering) Virginia Tech สหรัฐอเมริกา
 • ผลงานวิชาการ :
  หน้า :
  ปี 2559
 • บัณฑิต อินณวงศ์, จันจิรา จินโนรส.กระบวนการเตรียมผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ก่อนนึ่งฆ่าเชื้อ. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 11949 อ่านรายละเอียด
 • บัณฑิต อินณวงศ์, จันจิรา จินโนรส. สูตรผงมะขามป้อมพร้อมชงและกรรมวิธีการผลิตผงมะขามป้อมดังกล่าว. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 11631 อ่านรายละเอียด
 • บัณฑิต อินณวงศ์, พรทิพย์ นิรันตสุข. น้ำแป้งอิมัลชันและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมสำหรับอาหารเลียนแบบ กระบวนการทอดระยะสั้น. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10993. อ่านรายละเอียด
 • กิติยา จี้เพชร และ บัณฑิต อินณวงศ์. (2559) “การพัฒนาระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายเพื่อตรวจติดตามคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ทุเรียนทอด” การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 40 วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.
 • จักรพันธ์ ตันสุวรรณ์1 และ บัณฑิต อินณวงศ์. (2559). ผลของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพของน้ำตาลมะพร้าวการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชติครั้งที่ 40 (Higher Education Harmonization) วันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • นารีนาถ พวงจีน และ บัณฑิต อินณวงศ์. (2559). การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีอินฟาเรดย่านใกล้ใรไซรัปกล้วยตากเพื่อสุขภาพ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 วันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • ปี 2558
 • Sukontip Suethao, Bhundit Innawong, Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Pramuk Parakulsuksatid. Optimization and the Effect of pH Adjustment for Trehalose Production by Propionibacterium acidipropionici DSM 20273. 2015. Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 5, Sep 15 - Oct 15, Page 726 - 737
 • บัณฑิต อินณวงศ์, จันจิรา จินโนรส. สูตรและกรรมวิธีผลิตแคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแบบขึ้นรูปใหม่ สำหรับเตาอบไมโครเวฟ. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 10807 อ่านรายละเอียด
 • บัณฑิต อินณวงศ์, คงวุฒิ นิรันตสุข, วรรธกานต์ โสภา.การใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายในการวัดมุมสัมผัสเพื่อใช้ในการควบคุม คุณภาพของน้ำมันทอด. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10878. อ่านรายละเอียด
 • ปี 2557
 • อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9039. สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้งเคลือบช็อกโกแลต
  อ่านรายละเอียด
 • สิทธิบัตรไทย เลขที่ 42238 เครื่องทอดและกรรมวิธีภายหลังกระบวนการทอดสำหรับลดปริมาณน้ำมันดูดซับในผลิตภัณฑ์อาหารทอด
  อ่านรายละเอียด
 • การพัฒนาวิธีการติดตามการเปลี่ยนแปลงความร้อนและมวลหลังการทอดของนักเก็ตไก่ด้วยภาพถ่ายเชิงความร้อน
 • ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, บัณฑิต อินณวงศ์, พรทิพย์ นิรันตสุข, จันจิรา จินโนรส.สูตรและกรรมวิธีการผลิตไซรัปข้าว. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9158 อ่านรายละเอียด
 • ปี 2556
 • อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 8557. สูตรและกรรมวิธีการผลิตแคบหมูโดยการขึ้นรูปใหม่และใช้กระบวนการอบเพื่อให้เกิดการพองตัวแทนการทอดโดยใช้น้ำมัน
  อ่านรายละเอียด
 • อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 8561. กรรมวิธีการผลิตธัญพืชหุงสุกเร็ว
  อ่านรายละเอียด
 • อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 8555. กรรมวิธีการผลิตลูกเดือยอบกรอบ
  อ่านรายละเอียด
 • อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 8556. การพัฒนาสูตรขนมอาลัวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
  อ่านรายละเอียด
 • อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 8560. การยืดอายุความกรอบในปั้นขลิบ
  อ่านรายละเอียด
 • อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 8558. สูตรและกรรมวิธีการผลิตครีมงาบด
  อ่านรายละเอียด
 • อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 7914. กรรมวิธีการล้างเนื้อปลา
  อ่านรายละเอียด
 • อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 8559. สูตรและกรรมวิธีการผลิตกะทิเทียม
  อ่านรายละเอียด
 • อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 8139. กรรมวิธีการลดจำนวนเชื้อจุลินทรีย์และกลิ่นหืนในผลิตภัณฑ์งาคั่ว
  อ่านรายละเอียด
 • Chutapa Somnuk, Bhundit Innawong and Chanin Tirawattanawanich.(2013) Cytotoxicity of used frying oil recovered by different adsorbents. Kasetsart Journal - Natural Science 47 : 874 - 884 (2013) Full text  
 • ปี 2554
 • อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 6719. กรรมวิธีการผลิตและองค์ประกอบของแผ่นกรองน้ำมันทอดจากวัสดุทางธรรมชาติที่ผสมของสารดูดซับ
  อ่านรายละเอียด
 • ปี 2551
 • อรุณศรี ลีจีรจำเนียร, บัณฑิต อินณวงศ์ และ ประมุข ภระกูลสุขสถิต. 2551.การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ต้มยำกรอบ. จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 17(2): 12-17.
 • หน้า :

  Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร