อ. ดร.สินี หนองเต่าดำ
ตำแหน่งอาจารย์
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
อีเมลsinee_n@yahoo.com
สาขาที่เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ประมง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Fishery Products
Food Product Development

View my research on

ประวัติการศึกษา
 • ปี 2540 : ปริญญาตรี ผลิตภัณฑ์ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2544 : ปริญญาโท ผลิตภัณฑ์ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2557 : ปริญญาเอก พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผลงานวิชาการ :
  ปี 2562
 • Sinee Nongtaodum, Phattarakan Chairat, Wanida Charoenphon, Prasong Siriwongwilaichat. (2019). The effect of hydrocolloids on the quality of gluten-free rice scones. Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology), 11 (21) : 193-203.
  Full text
 • สินี หนองเต่าดำ นิษฐา แย้มประเสริฐ และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2562. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงชาจากผลมะละกอดิบและสุก. การประชุมวิชาการศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11 เรื่อง “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกีรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม. หน้า 116-121.
 • สินี หนองเต่าดำ ศิริวรรณ ชัยพิมพ์ และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2562. อิทธิพลของอัตราส่วนกลูโคสไซรัปต่อน้ำตาลซูโครส และความเข้มข้นของเจลาตินต่อคุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของกัมมี่เยลลี่ขิง. การประชุมวิชาการศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11 เรื่อง “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกีรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม. หน้า 199-205.
 • ปี 2561
 • Phattarakan Chairat, Wanida Charoenphon, Prasong Siriwongwilaichat and Sinee Nongtaodum. 2018. The Effect of Hydrocolloids on the Quality of Gluten-free Rice Scones. The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018), “Creative Food for Future and Sustainability”, 14–16 June 2018, BITEC, Bangkok, Thailand.
 • ปี 2557
 • Wisdom Wardy, Behannis Mena, Sinee Nongtaodum, Hong Kyoon No and Witoon Prinyawiwatkul. (2014) Exploring the Drivers of Purchase Intent and Consumer Satisfaction of Chicken Eggs Using Principal Component Analysis and the Kano Model. Journal of Sensory Studies 29(6) 463-473. DOI: 10.1111/joss.12127
 • ปี 2550
 • Jareonchai Pattanaponsukum, Salalee Phromsombat, Pramote Khuwijitjaru, Sinee Nongtaodum, Busarakorn Mahayothee, and Suched Samuhasaneetoo. 2007. Intermittent drying process of dried banana. The 9th Agro-Industrial Conference. 14-15 june 2007. BITEC Bangkok, Thailand
 • ปี 2549
 • ประวิตร วินิจกุลชัย ปุยเมฆ เชิญรุ่งโรจน์ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ สินี หนองเต่าดำ. 2549. ฤทธิ์ของสารสกัดจากใบชะมวงในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในอาหารทะเล. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2549 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • จินัญญา ซกจี้ตั้น อัมพิกา ชูกิตติกุล ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ สินี หนองเต่าดำ. 2549. การตรวจสอบวัตถุเจือปนอาหารและสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ประมง. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2549 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • ปี 2548
 • ทิพวรรณ เกียรติวานิชโสภณ ศิริรัตน์ ชูเชิด และสินี หนองเต่าดำ. 2548. ประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียของสารที่สกัดได้จากน้ำหมึกของหมึกกระดอง. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • ปัญจ์ยศ มงคลชาติ พรพล อดิศรวรวุฒิ และสินี หนองเต่าดำ. 2548. ผลของสารช่วยจับตัวต่อคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์นักเก็ตปลาทูน่า. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • ปี 2547
 • พัชรี ฐิติธรรมเสถียร สลิลทิพย์ เอี่ยมละออ และ สินี หนองเต่าดำ . 2547. ผลของพริกแกงแดงต่อการหืนของปลาแผ่น. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรครั้งที่6 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2547 ณ. ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีร กรุงเทพมหานคร.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร