อ. ดร.พรศรี เจริญพานิช
ตำแหน่งอาจารย์
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 0-3421-9364-6 ต่อ 25312
อีเมลpornsri_aum@yahoo.com
สาขาที่เชี่ยวชาญชีววิทยาระดับโมเลกุล
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์


Molecular Biology
Microbial Genetics
View my research on

ประวัติการศึกษา
 • ปี 2547 : Bachelor of Science in Biology (1st Class Honours) Silpakorn University
 • ปี 2553 : Diplom in Biology Albert-Ludwigs-University Freiburg
 • ปี 2558 : Doctor of Natural Science (Dr. rer. nat.) in Biology (summa cum laude) Philipps-University Marburg
 • ผลงานวิชาการ :
  ปี 2563
 • Pornsri Charoenpanich, Anussara Mungkung, Nattakan Seeviset.(2020). A pH sensitive, loop-mediated isothermal amplification assay for detection of Salmonella in food. Science, Engineering and Health Studies 14(3) 160-168.
  Full Text
 • ปี 2562
 • จิราภา สาสุนัน พรศรี, เจริญพานิช และอรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2562. เปรียบเทียบการเตรียมหัวเชื้อโยเกิร์ตผงโดยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยและวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม. 14 มีนาคม 2562. หน้า S659-S668
 • ปี 2561
 • อรอุมา ยนต์ประเสริฐ, จิราภา สาสุนัน, กนกวรรณ กิ่งผดุง, พรศรี เจริญพานิช และอรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2561. การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม: กรณีศึกษาสหกรณ์โคนม นครปฐม. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร. 28-29 มิถุนายน 2561. หน้า S469-S481.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร