ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 0-3421-9364-6 ต่อ 25309, Fax 0-3427-2194
อีเมลarunsri@su.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญFood quality in microbiology and chemistry
Volatile compounds or flavor in foods
ประวัติการศึกษา
 • ปี 2524 : ปริญญาตรี จุลชีววิทยา สงขลานครินทร์
 • ปี 2530 : ปริญญาโท จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2543 : ปริญญาเอก Food Science (Food Microbiology) The University of Reading, England
 • ผลงานวิชาการ :
  หน้า :
  ปี 2558
 • การผลิตแอนโทไซยานินผงจากเปลือกองุ่นด้วยวิธีเอนแคปซูเลชันร่วมกับการทำแห้งแบบโฟม
 • ผลของระดับความสุกและค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ระหว่างการอบต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสของกล้วยอบแห้ง
 • ปี 2553
 • สรยา อุ่นจิตติ สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต ปริญดา เพ็ญโรจน์ และ อรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2553. การวิเคราะห์หาสารประกอบให้กลิ่นรสในกลิ่นรสต้มยำโดยใช้ HS-SPME และ Gas Chromatography- Olfactometry ด้วยวิธี Detection frequency analysis. ศิลปากรวิจัยครั้งที่ 3 28-29 มกราคม 2533 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม (Oral Presentation) 
 • ณัฐวรรณ ช่อดอกไม้ อรุณศรี ลีจีรจำเนียร และโสภาค สอนไว 2553 ความคงตัวของสารให้กลิ่นรสในน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวที่อยู่ในรูปอิมัลชันแบบน้ำมันในน้ำแบบดับเบิ้ลเลเยอร์ โดยใช้โซเดียมโดดิซิลซัลเฟตเป็นสารให้ความคงตัว ศิลปากรวิจัยครั้งที่ 3 28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม (0ral Presentation)
 • Boonchai Pimnak and Arunsri Leejeerajumnean. 2010. Citric acid encapsulation using spray drying method and application in seasoning powder. FIAC 2010. 17-18 June, Bangkok, Thailand. (Poster presentation)
   
 • Banthita Pingsopa, Sirikorn Anantasa, Phimchanok Jaturapiree and Arunsri Leejeerajumnean. 2010. Purification and characterization of alpha-amylase produced from Bacillus subtilis TNCC 001409 using coconut meal as substrate. FIAC 2010, 17-18 June, Bangkok, Thailand (Oral Presentation)
 • Angsana Suwanratthaphoom, Phawida Panyawan, Phimrata Kausang and Arunsri Leejeerajumnean. 2010. Comparison of microbial reduction contaminated sweet basil by using ozoned water and weak acids. FIAC 2010. 16-17 June, Bangkok, Thailand (Poster presentation)
 • ปี 2552
 • Jongrak Dangfoo, Sopark Sonwai and Arunsri Leejeerajumnean. 2009. Encapsulation of Kime Oil by Co-crystallization with Sucrose. Fiac 2009. 18-19 June, Bangkok, Thailand (Oral Presentation)
 • Arunsri Leejeerajumnean, Chatcharee Methachaowalit, Buntita Pingsopa, Wichitra Turata and Pimchanok Nakkharat. 2009. Alpha amylase prodcution from coconut meal by solid state fermentation, Fiac 2009, 18-19 June, Bangkok Thailand
  (Poster presentation)
 • Oonjitti, Soraya, Samuhasaneetoo, Suched, Penroj, Parinda and Leejeerajumnean, Arunsri. 2009. Optimization of HS-SPME with Gas Chromatography for volatile compounds analysis of Tom Yom. FIAC 2009. 18-19 June, Bangkok, Yhailand (Poster Presentation)
 • ปี 2551
 • อรุณศรี ลีจีรจำเนียร, บัณฑิต อินณวงศ์ และ ประมุข ภระกูลสุขสถิต. 2551.การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ต้มยำกรอบ. จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 17(2): 12-17.
 • ชัชรี เมธาชวลิต นิศารัตน์ มีทอง และอรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2551.การผลิตสารไพราซีนด้วย Bacillus sp. เพื่อเป็นสารให้กลิ่นรสจากถั่วเหลืองโดยการหมักแบบโซลิดสเตท. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ศิลปากรครั้งที่ 2, 18-19 ธันวาคม 2551 มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • Uasiriphan,O. and Leejeerajumnean, A. 2008. Growth Inhibition of Contaminated Microbial Spores in Pasturized Milk by Tea Polyphenol Extract. International Conference: Investing in Food Quality, Safety and Nutrition: lessons learned from current food crisis. October 27-28, 2008, Jakarta, Indonesia.
 • Phuchivatanapong, P. and Leejeerajumnean, A. 2008. Using organic acids, sodium hypochlorite and ozone for L. monocytogenes reduction in fresh cut carrots.International conference:Investing in Food Quality, Safety and Nutrition:Lessons learned from current food crisis, October 27-28, 2008, Jakarta, Indonesia.
 • ปี 2550
 • สุภาภรณ์ วงศ์พิพันธ์ และอรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2550. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากโยเกิร์ตถั่วเหลืองสำหรับผู้หญิงวัยทอง. งานประชุมวิชาการประจำปี 2550 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 28-30 มีนาคม 2550 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • Leejeerajumnean, A. and Vongpiphan, S. 2007. Changes in iosflavones during soy yoghurt fermentation by Sreptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus and Bifidobacterium bifidum. 7 th International Soy Symposium, March 7-9, 2007, Shangrila Hotel, Bangkok, Thailand.
 • Reduction of contaminated microorganisms in dried bananas by ozone
 • Leejeerajumnean, A. and Vongpiphan, S. 2007. Changes in iosflavones during soy yoghurt fermentation by Sreptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus and Bifidobacterium bifidum. 7 th International Soy Symposium, March 7-9, 2007, Shangrila Hotel, Bangkok, Thailand.
 • Arunsri Leejeerajumnean. 2007. Flavor profile of fermented soyfood: Tools for identificating broader market acceptance. Seminar and workshop on fermented soyfood in Asia- Status, research and opportunities. March 5, Shangrila Hotel, Bangkok, Thailand.
 • ปี 2549
 • ณฐมน รุ่งสร้างธรรม ศุภชัย ลีจีรจำเนียร สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต บัณฑิต อินณวงศ์ และอรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2549. การวิเคราะห์สารประกอบระเหยในกาแฟคั่วอาราบิก้าโดยวิธีการสกัดแบบโซลิดเฟสไมโครเอ็กแทรกชั่น. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2549 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • สุภาภรณ์ วงศ์พิพันธ์ อาทิตยพงศ์ ปรัศนียาภรณ์ รสชุ่ม และอรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2549. การเปลี่ยนแปลงปริมาณไอโซฟลาโวนส์ในกระบวนการหมักเทมเป้. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2549 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • ปี 2548
 • นิพัฒน์ ลิ้มสงวน ชนิดา ไทยอุบุญ นุสรา จิราพงษ์ และอรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2548. การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์โดยคาเทชินซึ่งสกัดจากชาเขียวที่ปลูกในประเทศไทย. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • ปี 2547
 • Soonthornkamol, P., Leejeerajumnean, S., Innawong, B. and Leejeerajumnean, A. (2004) Effect of coffee roasting on volatile compounds produced in arabica coffee growing in Thailand. The 6th Agro-Industrial Conference. Thaifex- Halmex 2004, 28 - 29 June,Bangkok, Thailand.
 • Chitwilai, N., Leejeerajumnean, S. and Leejeerajumnean, A. (2004) Comparison of volatile compounds in arabica coffee during wet and dry process. The 6th Agro-Industrial Conference. Thaifex- Halmex 2004, 28 - 29 June, Arena Muangtong,Bangkok, Thailand.
 • Benjaprasertsri, T., Keowmaneechai and Leejeerajumnean, A. (2004) Bleaching of Mung Bean Starch and Vermicelli by Using some Organic Acids or Hydrogen Peroxide as a Substitute for Sulfhur Dioxide. Proceedings of The 1 sh International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development, 25 - 26 August, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand.
 • หน้า :

  Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร