ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 0-3421-9364-6 ต่อ 25313, Fax 0-3427-2194
อีเมลppenroj@yahoo.com
สาขาที่เชี่ยวชาญการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติทางกระแสวิทยาของกัมและการประยุกต์ใช้ในอาหาร
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
Sensory evaluation, Product development, Rheological properties of gum and application in food
Beverage
View my research on

ประวัติการศึกษา
 • ปี 2530 : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2535 : ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2548 : ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผลงานวิชาการ :
  หน้า :
  ปี 2565
 • ชนิดาภา เจริญทรัพย์, ปริญดา เพ็ญโรจน์ และสุเชษฐ์ สมุหเสนีโต. 2565.ผลของออกซิเจน อุณหภูมิ และระยะเวลาการเก็บรักษาต่อการเสื่อมสลายแคโรทีนอยด์ ในซอสพริก. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง “บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : การขับเคลื่อนสังคมเข้าสู่ยุคปกติใหม่ด้วยองค์ความรู้”, มหาวิทยาลัยศิลปากร, จ.นครปฐม, 23-24 มิถุนายน 2565. หน้า S146 - S153
 • ปี 2563
 • ผกาลักษณ์ พุทธา, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และปริญดา เพ็ญโรจน์. 2563. อิทธิพลของสีทีมีผลต่อความคาดหวังด้านความหวาน ความเปรียวและความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต้นแบบ. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ.นครปฐม, 3 ธันวาคม 2563 หน้า 3065-3074.
 • ปี 2562
 • บุษยมาศ นาคเกิด, ปริญดา เพ็ญโรจน์ และสุเชษฐ์ สมุหเสนีโต. 2562.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทดแทนมื้ออาหารสำหรับผู้สูงอายุ. การประขุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่15, มหาวิทยาลัยสเรศวร, จ.พิษณุโลก, 13 พฤศจิกายน 2562 หน้า 187-195
 • ชนิดาภา เจริญทรัพย์, ปริญดา เพ็ญโรจน์ และสุเชษฐ์ สมุหเสนีโต. 2562.การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทดแทนมื้ออาหาร. การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, 13 พฤศจิกายน 2562 หน้า 267 - 275
 • ปี 2561
 • ปภัสรา พันหิรัญ, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และปริญดา เพ็ญโรจน์. 2561. อิทธิพลของสารให้ความหวานต่อการลดรสขมของชาใบบัว.การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, 1-2 พ.ย. 2561 หน้า 146 - 152.
 • วรรณพร โพธิ์ทอง, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และปริญดา เพ็ญโรจน์. 2561. ผลิตภัณฑ์ซอสหมูปิ้งลดโซเดียม.การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, 1-2 พ.ย. 2561 หน้า 300 - 308
 • ปี 2558
 • Padungrerk, K., Samuhasaneeto, S., and Penroj, P. 2015. Exploring Functional Drinks Purchasing Decisions Using Free Listing Technique. Proceedings of 17th Food Innovation Asia Conference 2015: Innovative ASEAN Food Research towards the World. 18-19 June 2015. Bangkok, Thailand. pp. 201 – 207.
 • ธัญลักษณ์ ธนิกกุล, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต, ปริญดา เพ็ญโรจน์. 2558. สภาวะการสกัดต่อสมบัติสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบบัวหลวง. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 23(2): 34-42. Full Text
 • ร่มเกล้า เชาวน์ขำนาญ. 2015. การศึกษารูปแบบการปลดปล่อยรสหวานของสารให้ความหวานบางชนิด. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายด้านศาสตร์ทางประสาทสัมผัสและวิจัยผู้บริโภคแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558. 37-45
 • ผลของไฮโดรคอลลอยด์และอิมัลซิฟายเออร์ต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของเจลแป้งในสภาวะด่างแช่เย็น
 • ชุติมน มารักธรรม, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และ ปริญดา เพ็ญโรจน์. 2558. อิทธิพลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อสมบัติของเจลสตาร์ชข้าวเจ้าในสภาวะด่างแช่เยือกแข็ง. การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 11 (Research and Innovation). หน้า 33.
 • ปี 2557
 • ร่มเกล้า เชาวน์ชำนาญ, ณภพ อมรปรีชาชัย, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และปริญดา เพ็ญโรจน์. การสำรวจความต้องการของผุ้บริโภคต่อเครื่องดื่มตรีผลา. งานประชุมวิชาการระดับชาติทางประสาทสัมผัสครั้งที่ 2 ประจำปี 2557. 74.
 • ปี 2556
 • ทิพรัตน์ ทัศนานุกุลกิจ และ ปริญดา เพ็ญโรจน์. 2556. การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพและลักษณะทางประสาทสัมผัสของนมเปรี้ยวพร้อมดื่มที่จำหน่ายในประเทศไทย. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ หัวข้อเรื่อง “การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา : หนทางสู่การพัฒนาประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน”. ครั้งที่ 27. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556. มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก. หน้า 1708 – 1717.
 • นฤมล แปลนาค, เกศนภา ร่วมรักษ์, กิตติเชษฐ์ ไพรวัลย์, ชิดพรหม เสียงเสนาะ, ปริญดา เพ็ญโรจน์ และ สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต. 2556. อิทธิพลของสตาร์ชออคเทนิลซัคซินิคแอนไฮไดรด์ต่อคุณภาพของครีมเทียมสูตรเจ. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ หัวข้อเรื่อง “การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา : หนทางสู่การพัฒนาประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน”. ครั้งที่ 27. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556. มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก. หน้า 1718 – 1731.
 • ชุติมน มารักธรรม, วรัมพร อัมพรดนัย, วัชรี สุมานิตย์ และ ปริญดา เพ็ญโรจน์.2556. อิทธิพลของชนิดด่างต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของเจลคอนยัคกลูโคแมนแนนผสมแป้งข้าว. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 2.ความท้าทายของอุตสาหกรรมอาหาร:สังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของโลก. หน้า 30.
 • ปี 2555
 • Khuwijitjaru, P., Sayputikasikorn, N., Samuhaseneetoo, S., Penroj, P., Siriwongwilaichat, P, Adachi, S. 2012. Subcritical water extraction of flavoring and phenolic compounds from cinnamon bark (Cinnamomum zeylanicum). Journal of Oleo Science, 61(6): 349-355. Full Text
 • ปี 2554
 • นุชา สายพุฒิกสิกร, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต, ปริญดา เพ็ญโรจน์, ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ, และปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. (2554) การสกัดองค์ประกอบบางชนิดจากอบเชยโดยใช้น้ำกึ่งวิกฤต. ศิลปากรวิจัยครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นคปฐม 19-21 มกราคม 2554 (Oral presentation)
 • ปี 2551
 • Kanokwan Na Phatthalung, Parinda Penroj and Suched Samuhasaneetoo. 2008. Shelf life extension of thai noodles. Asian Journal of Food and Agro-Industry 1(3) 167-173. Free Full Text
 • ปี 2550
 • อัจจิมา ทองวิเศษศักดิ์, ปริญดา เพ็ญโรจน์, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และ ชูเกียรติ สอดศรี. 2550. การศึกษาความกรอบของผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค. งานประชุมวิชาการประจำปี 2550 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 28-30 มีนาคม 2550 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • อิทธิศักดิ์ สินสวัสดิ์ ธนรักษ์ เตียวตระกูล อานนท์ มารยาท สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และ ปริญดา เพ็ญโรจน์. 2550. การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคน้ำส้ม 25 %. งานประชุมวิชาการประจำปี 2550 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 28-30 มีนาคม 2550 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • ปี 2549
 • วรัญญา ศุภมิตร ภาวิณึ ภูศรี และ ปริญดา เพ็ญโรจน์. 2549. สมบัติทางกระแสวิทยาของกัมจากผลสำรอง. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2549 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • วรัญญา ศุภมิตร ภาวินี ภูศรี และปริญดา เพ็ญโรจน์. 2549. การศึกษาสมบัติทางกระแสวิทยาของกัมผงจากผลสำรอง. หนังสือรวบรวมผลงานโครงงานที่ได้รับทุน IRPUS ประจำปี 2548 น. 316
 • ธนรักษ์ เตียวตระกูล อานนท์ มารยาท สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และ ปริญดา เพ็ญโรจน์. 2549. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มบรรจุขวด. หนังสือรวบรวมผลงานโครงงานที่ได้รับทุน IRPUS ประจำปี 2548 น. 314
 • เกรียงไกร คงกล่ำ นริสา สุกดิบ และปริญดา เพ็ญโรจน์. 2549. การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติทางกระแสวิทยาของแป้งข้าว. หนังสือรวบรวมผลงานโครงงานที่ได้รับทุน IRPUS ประจำปี 2548 น. 312
 • Chitbunchong, P., A. Tongvisetsak and P. Penroj . 2006. Determination of rancidity threshold by ASTM and R-index method. 32nd Congress on Science and Technology of Thailand, 10-12 October, 2006. Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand
 • หน้า :

  Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร